ی ی

   
 
Home  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
ԝ PCR
::
:   
      GMT + 4 Hours  
     

24 1386 - 2:35
DVM
: 29 1385
: 437

: ԝ PCR ΐ

ی ی یߝ ՝ ݝ یی یߝ یی ʝ یԝ . یی یߝ ی ی ޝ. یPCR ؝ 1980 ρ یߝ ی یKaru Mullis ڝ ی ی ی ی ǐی ی Saiki(1985) Ԑ ʝ ی ʝ ڝ ی ڝ . ޝ ی ی ڝ یߝ ʝ - ޝ Karu Mullis 1993 ޝ ȝ ی یی ی. ԝ ی ی یߝԝ یԐی ʝ ی ՝ ی DNA ی.ԝ ی ی یی ی DNA ʝ Ґ یی ی 5 ϡ ʝ یی ߁ی یDNA ؝ ی ی 䝁ی 1985 ی یPCR ԝ . ̝ ی ԝ یԐ ی ȝ ی ڝ ՝ ʝ ی Ԑ ی ی PCR ی .
ی ییPCRیی ʝ ی ی ی ی.PCR ی ی یی یDNA ڝ ѐ ʝی ޝ یPCR ی : ی یc 37 یDNA ی یی ی ʝ یی PCR ʝ ی ʝ ʝʝ ی ʝ Taq ی ی ی ی ییʝ ʝ ی.

ی ی یޝ ی䐝 PCR
- ی䐝 ی ʝ ی ی DNA ʡ ی PCR ʝ DNA ی یی ݝ ʝ ʝ یی.
- PCRی ی ی DNAی ی ی ʝ ی ی ی䐝 ی یی یی ی یی DNAی̝ .
- ی DNA ی ՝ ی یPCR DNAیʝ یی
- یDNAPCR ی؝ ی ʝ یی ی ی䐝 ی ی .
- یی ییPCR ʝ ʝ یTaqی ییی ʝ ݝ ʝ یߝ ی ی ی.
- PCRیی ԝ DNAیی ی یʝ ی ی䐝 .

یPCR
ԝ ی ی ی ی یی ی DNA ʝ Ґ ʝ یی. Ґ یی ی ѐ یی ی ی ݝ یʝ ی ی. ʝ ی ՝ یϡ ی ی ی ՝ ی. Ґ ی ی ݡ ی یی 3 ی ی ݝ یی.
PCR ی ی ʝ ی Ґ ی ی یی.
؝ ی ی ی. ی ی ՝ ʝ ی ʝ ی ʝ

ی یی
PCR ی (ی ی) یߝ ی یی. ʝ 90-94(30 ی) DNA یی ی Ӂӝ ی c 30-65ʝ (30ی) ی ی ی DNA ی 57-70(5-2 ی) ی؝ ی ԝ ییی ی ی ߝ ی ی. یȝ ی ی ی ʝ ی ی ֝ ی ʐی ڝ ʐ یی ی ʝ ی ʝ ԝ ی ی坐یی ی یߝ یԝ ی ی .ی یی ی ʝ یی ی ʝ ˝ ʝ PCR ی

DNA یPCR
ڝ یی ی یی ی ʝ یDNA ییʝ ی . ییDNA ی ی ϐی ی RNA ی یی یی ی یی ی ی ʝ ی ی ی ی. ʝ ѐ DNAی ی DNA ی ӝیی ی ̝ ی ی. ی ی ی SDS tritonX100 ی.
ԝ ی ߝ ی ی DNA ی. ییی یޝ یK ʝ یی ی ی یی.ی ی SDS یc 56-65 یʝ ʝ ی ی؝ ی ʝی ӝ ی ی؝ یی ی DNAase ی.ȝ یK ی ی ی ی ی ی ی یی ی یޝ ی یϐیRNA یޝ ی RNAase ی ی. ی ی یK ߝ ڝ ی ڝ ϐی ی ی DNA ی یPCR ʝ ی یTaq ی یی ی .EDTAmM 2 ̝ ˝ ی یی یAase DNEDTAʝ ی یDNAیی ی.

یPCR :
ی یی ی ی ʝ ی ی ی ی .

ی Ґ:
ی ی ی ی یߝ ʝ ی ȝ . ی یԝ یی یʝ ی ʝ یߝ ԝیی . ی ییی یی ی Ґ ی ی .
- ؝ ی ی 18- 30ʝ ی ߝ یی یԝ ی ѐ ʝ ییی ی
G-C ی 50-60 .
- Ґ ی .
ی ی ی Ґ ی یߝ ی ی ʝ ȝ PCR ی ʝ یߝ ی ی ڝ ی یߝ ʝ ی ی یߝ ی ؝ ی ی ی ی ی ԝ یی ی ی ی ی ی ی ՝ ی. ی ی 3 ی ی . ݝ یTaq ˝ ییی ی ییݝ . ی ی ی ی ی ʝ ی ی ԝ .
- ی 3 ی ی C یG ی یی یی ی 3 ی G+C ی ی یԝ یی
- ی یی ییߝ ی یی .
- ʝ ی Ґ ی ی .
- Ґ ی .
- یTm Ґ یߝ .
- ی ی ی ی ی 65-55 . ی یی 62-72ی.
ی ی DNA ی Ґ GC ʐی ی یی ی GC 50% ی 20 یϡ ی 55 ی یی ی یԝ ی Ґ ی ʝ ی ی ی.
ی ی ی ی ԝ یی یʝ ی ی ی ی ȝ ی یی ی ی ی䝁ییی DNAی ݝ یی ی 15 ی ی. یʝ یߝ ԝ ی ی ی b 1000یϡ ی. ی ی ی PCRی یԝ Kb3 ȝ Kb1ی ی ʝ ی ی یKb 40 ʝ ی ی یی .

ی ȝ Ґ
ی ی ی یی ی DNA ی ی ی ȝ ی ʝ یی یی . ی ی ی ʝ ȝ ی. ی ȝ ی ʝ یی DNA ʝ ߝ ی . یی ی Tm ʐی یȝ یDNA G. C ی یی ی ی یی ی یی . ی ی یی DNAی Tmی. ی 2-1 ی Tmیʝ ییی ی ی DNAی ʝ ی. ی ȝ یޝ ی ی ی.

c 0Tm = ]4 * (G + C) + 2 * (A + T) ی ی 20 یی


ی ی ی ی یTm ی ی یʝ ʝ ȝ ی یߝ ی ی ʝ ی ȝ .یی یԐ ی ی 5-3 ی ی ی (Tm) یޝ ی ʝ یی. ی ڝ ی ی 坁یی ی ˝ یԝ ی ԝ ی.
ی ی ی ی Tm ی ی.

(FA) 36/0/L) - 005(G + C) - ( 114/0 ]j+[ + 01Log)6/61 + 5/18Tm =
Kcl ʝ ی j=
ی یL=
ی یߝ یPCRFA =

PCR یȝ ی ی ی ی ݝ . ی ی یی 07-41 ی ȝ . ی ی Tm ی ی ییbp 20-35 ȝ یʝ ی .

(Ln) 64/1 + 22Tp =
( G + C ) + ( A + T ) = Ln 2 ی TPی ȝ

ʝ ی ԝ 坐یی
ʝ ی ی 50/0 5/0 ی ȝ 6/0 - 1/0 ی یߝ 25 ییی ی. ʝ ی ی ˝ ؝ یی ی- ی ی.ی ڝ ԝ ی ی ʝ ی ی ϝی ی ʝ یȝ ی ی ی 260 ʝ ی ی ی .ԝ ی OD 4ی.

ی
ʝ ی ی : 1) یѡ 2) یȝ ی3) ʝ ی ʐی . یݝ یʝ یTaq ی 58-02 ی یی 72-55 ی ی ی ی یԝی ؝ یی ی 3 ی ԝ ی. ی یی ی ʝ ی ԝ ԝ ی

؝ ی
ʝ ؝ ʐی : 1) ی ݡ 2) ʝ ی ݝ 3) ی ی .؝ ی ی 72 ی ی یߝ ؝ یی 72 ی ی ی 2 ی یʝ

PCR
ی PCR ߝ ی ی ی ʝ 10 ی ʝ (10:1) یޝ ی ی ی ی .
ی یߝ PCR Tris - Cl mM 05-01 ی KCl ʝ mM05 ی ؝ ԝ ی NaCl mM 05 یKCl ʝ یԝ mM 50 ϐی ی یʝ ی ߝ ی .

ʝ یی
ʝ یی ی ی ی یʝ یTaq ی PCR . یی ی 5/0 5/2 یی یی EDTA یی یی MgCl2 ؝ ی ԝ ی ی ی ی 5-5/0 یی .ی +2Mg ی: ی dNTPیߝ یȝ ی یϡ یTaq ی یߝ ی +2Mg ˝ ԝ یی ˝ ی یی ی.
ی dNTP ی +2Mgȍϡ یی یޝ ʝ یی dNTPʐی ʝ ȝ یی یmM 6-4dNTP ʝ ߝ ی 30-20 ԝ یی.

یی یی dNTP))
dNTP ʝ ی ی dNTPی یpH . یߝ NaOH 5/7 ی.PCR ʝ ییdNTP100 یی ʝ dNTP ʐی MgCl2 ʝ یѡ ی ییPCR. ی یdNTP 20- ی ی ی. ی ی یdNTP ی 7pH=ی یޝ Ӂ یی ʝ . ی ی ی ی ѡ dNTPیߝ یی ی dNTP ی ʝی ی یی ؝ یی ʝ یߝ یdNTP ی ʝ یی ʝیȝ ی ؝ ی 55 ʝ یی 50-10 یdNTP .˝ یی ʝ ییPCR ی

یی ی
DNA ی یی ی یی یی ʝ ی ʝ ی ی یی یڝ ی. ʝDNA ʝ 5 ݝ 3 ʡ ی ییی ȝ 5 ʝ یی یʝ ݝ ی 3 یی DNA DNA . ی ݝRNA ی ی DNA ߝ ی ی ی ی ی DNA ی ی ی 004 ʝ ی ی ʝ ӝ ی ی ʝ ی ی یی . ی ʝ ʝ یی ی.

DNA ی ʐ
ی DNA ی ʝ (59-09 ی) . ی ی ߝ ی DNA 10 ʝ ی . DNA ی ʝ ی ӝ یӝ ȝ ߝ ی ی ی ˝ ԝ ی. یی ʝ ȝ ؝ ی PCR ؝ Ґ ی یԝ ی.ی ȝ ی یʝ ی ی یDNA 80-75 ی. ی 07 ی یԝ 65 ی ی ی ی ی.

ʝ ی
ʝ ی ی ʐ ی ی 5/2-1 ی ی ԝ ی . ی ʝ ی ی ϡ ی یی یی یԝیی یی یԝ ʝ ی ˝ ی ی. ییDNAی یߝ ʝ ی Taq 4-1 ی ی ԝی ی.

ی ԝ
ی ȝ ی ʝ ی ʝ ʝ Ґѡ ی ʝ یޝ ی ی؝ یߝ ʝ ی یԝ ی ԝ ی. ی ی ییPCR یی ԝ ی :
MgCl2 ییʝ یDNA PCR dNTP ییPCRیPCR Nested PCRPCR ڝ ۡ یPCR ی ᝁی

یԝ یPCR
یʝ ی ی PCR ی ԝ .ی ی ی 㝝100 50 ی ԝیϝ5% یی یϝ(DMSO) 01-2%یҝԝ 100/0 01ی ی یϝ(TMAC) 001-01 ی یی ی 000651-5 ϡی᝝5-1 ϡی 025/2-1 ϡی 232 ᝡ7 ی - 2dGTP- 57% یی䝡ی ߝ DNA 1ϡیی 1 ϡ ی䝝5 ی یییѡ ی ی یی ʝ 100 ی یی ی ی ییی ی 02 ی Laurth-21 (1/0 50/0) ی ʝ یی ی ی.DMSO یDNA ݝ ԝ ی. یʝ . ی ϐی یTaq ˝ ԝ . ییییی یTritonX100 ی20 ʝ 5% یʝ یی یی ی ی (SDS) ؝ ʝی ی یی ʝ ی ی ԝ ̝ ȝ PCR DNA ݝ ی.SDS ʝ 2-1 ی یTaq ی ی . 10SDS ی.Taq ی ی یK ӝ ʡ ی یK یی ی ی . ی 59 ی ی ی ی ی یʝ ی. ی ی Ӂӝ ̝ ی یK ʝ ی. ی ی˝ PCR ؝ ݝ ی.

ڝ ۝
یی PCR . ی ی؝ یʝ ی ی ی恝 ʝ ی ی恝 ی ییݝ ˝ ی ϐی . ی ی ԝ ییی ی ڝ ی ی . ی ی ی ȝی ی ی ؝ ی ԝ PCR ی
ی یߝ ی یȝ PCR DNAی یDNA ی ؝ ی. Ӂӝ یߝ ی ӝ ؝ ی 80-75 ʝ 10-5 ی ȝ ی Ӂӝ ی ی ߝ ʝ ی ی ی ԝ DNA ی یDNA ی ی ی ی ی ی. ǐ ȝی یPCR ی ؝ ی ʝ ͝ یڝ یی.ӝ PCR ی ی ی 35 ߝ ی ʝ یی.

PCR یی
PCR یی یی ی یԝ PCR ی. ی ԝ ڝ ی ی. ی ی ˝ ی ی DNAی ی ی Ӂӝ ی ی یʝ یʝ ی ی ʝ ی ی ی. ڝ ʝ ی یی ʝ ی ʝ یی ی P CRی ی یߝ یPCR ی.

ʝ
ԝ ی ی ی یߝ ͝ ʝ ی ی ԝ ییی ی ؝͝ ʝ ԝ یی ی. ی ʝ PCR Taq ییی ԝ ی ی ی ی ی ی ԝ یԝ ی.

ϐییPCR
PCR ی ی یی DNA ی ی یی یی ی. ڝ یی ی ϐیPCR ی

ڝ ϐیPCR
ی یǝ ʐ 採 ی ی採 ߝ یʝ یѡ ߝی ی ی ڝی ȝ ی ی ߝ 塝 ی؝ یԐ یԐ ʐ ی ʝ

ڝ ϐی
ی یی ϐیPCR یʝ ی ی ی ی یԐ ی ՝ ی. یʝ ی ȝ PCR ی ʝ ی ی ϝ ʝ ی ی ԝ PCR ی یߝ ԝ یԐی ی . ی dNTP ی یی ی ی یی ϐی ی ی ʝ ی . ی ی ڝ ϐی ی ʝ
- ی - - یی (ی ی ʝ یPCR ی ی
- ԝ
- ی یی
- ʝ ʝ
- ʝ ʝ
-
- dUTP یdTTP

ی ی
ی ی ߝ ی PCR یی ی ی ی 60-40 یی 100 یی PCR ی ی ϐی یی ی сԝ ی یی 坁ԝ ی یʝ ی ̝ ی ی ̝ ʝ
.
 
      Back To Top  
      

       Back To Top  

1 1
   
Powered by Ardalan Online 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار