جستجوی پیشرفته

   
 
Home ثبت نام پرسشهاي متداول ليست اعضا گروههاي کاربران  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
فهرست ميكروبيولوژي استربتوكوك ها
نمايش پستها:   
      تمام زمانها بر حسب GMT + 4 Hours مي‌باشند  
  ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

25 فروردين 1387 - 17:24
نويسنده پيام
nima
كاربر بسيار فعال
كاربر بسيار فعال


عضو شده در: 4 خرداد 1384
پست: 816

عنوان: استربتوكوك ها پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

STREPTOCOCCI

خصوصيات باكتري شناسي : در شرايط بي هوازي بهتر رشد مي كند درشرايط هوازي حضور 5 تا10 درصد كازكربونيك به رشد باكتري كمك مي نمايد برخي برروي اكار خوندار باعث ليز كلبولهاي قرمز محيط مي كردد كه به اين بديده هموليز مي كويند .

تشخيص ازمايشكاهي استربتوكوك :

بررسي مستقيم ميكروسكوبي : نمونه شامل ترشحات وسواب حلق وضايعات بوستي است .ابتدا ازنمونه مورد نظر كسترش تهيه كرده ورنك اميزي كرم انجام داده كه كوكسي هاي كرم مثبت به صورت رشته اي ديده مي شود .

كشت : كشت برروي اكار خوندار وبعد از 24 ساعت ازمايش برروي كلني

تست حساسيت به انتي بيوتيك باسيتراسين Taxo A® disc: براي شناسايي استربتوككهاي بتا هموليتيك كروه A استفاده مي شود .بيوزن دربرابر ديسك 4./. واحدي باسيتراسين حساس است اما بقيه استربها مقاومند .( باسيتراسين انتي بيوتيكي است كه توسط ميكرواركانيسم هاي كرم مثبت اسبور دار مانند باسيلوس سوبتي ليس توليد مي كردد )

روش كار: استرب مورد نظر راىرمحيط اكار خوندار به صورت يكنواخت كشت داده بعد ديسك باسيتراسين راروي محيط قرار داده ظهور هاله عدم رشد دراطراف ديسك نشانه حساسيت باكتري است و ازمايش مثبت تلقي مي شود . ولي اكرباكتري تالبه ديسك رشد كند ازمايش منفي است
تست PYR : مقىاري از كلني استاف رابرروي كاغذ صافي اغشته به PYR منتقل مي كنيم بعد يك قطره معرف N-N-methyl-aminocinnamaldehyde رابه ان اضافه مي كنيم .ظهوررنك قرمز درمدت 5 دقيقه نشانه مثبت بودن تست است وبه معناي توانايي هيدروليز PYR توسط باكتري است .اين تست دراسترب كروهA وكونه هاي انتروكوك مثبت است .
انواع هموليز استربتوكوكها :

1- هموليز بتا : Beta hemolysis درصورتيكه دراطراف كلني ليز كامل كلبولهاي قرمز به صورت هاله اي شفاف برروي اكار خوندار مشاهده شود باكتري رابتاهموليتيك مي نامند . هموليز بتا دراثر ترشح انزيم هموليزين توسط باكتري بوجود مي ايد .

2- هموليز الفا : Alpha hemolysis درصورتيكه دراطراف كلني هاله نيمه شفاف وسبزرنك ايجاد شده باشد هموليز را الفا مي نامند . دراين حالت باكتري باترشح مواد اكسيط كننده باعث تبديل هموكلوبين به مت هموكلوبين مي كردد .

3- هموليز كاما :Gamma reaction درصورتيكه دراطراف باكتري هيج كونه هموليزي برروي اكار خوندار ايجاد نكردد كاما هموليتيك ناميده مي شود .
تقسيم بندي ربكا لانسفيلد :

براساس خاصيت انتي ؤني كربوهيدرات سل وال به كروههاي سرولوؤيكي AتاU تقسيم بندي شده اند

group A beta hemolytic - 1 شامل.استربتوكوكوس بيوزنStreptococcus pyogenes

ت

Sgroup B streptococci - 2 شامل استربتوكوكس اكالاكتيا (treptococcus agalactiae)

3 - group C streptococci شامل استربتوكوكس (S. equisimilis and S. zooepidemicus )

4 - group F streptococci شامل استربتوكوكس (milleri )

group G streptococci5 شامل استربتوكوكس

5 - group D streptococci انتروكك ENTEROCOCCI

استربتوكوكهاي كروه D شامل انتروكك (فكاليس وفاسيوم )وغير انتروكك (بويس واكواينوس ) مي باشد

ENTEROCOCCI

THE GROUP D STREPTOCOCCI

جون اين كوكسيها اكثرادرروده وجود دارند به انها انتروكوك مي كويند .اين كروه مقاومترين استربتوكوك درمقابل انتي بيوتيك مي باشند .

استربتوكوك فكاليس : Enterococcus faecalis

كوكسيهاي دوتايي بيضي شكل وزنجيره كوتاه وبدون حركت وبدون كبسول بوده وبرروي محيطهاي معمولي خوب رشد مي كند . درمحيط مايع كدورخت يكنواخت ايجاد مي كند

نكته : استربتوكوك فكاليس قادر است حرارت 60 درجه سانتيكراد را به مدت نيم ساعت تحمل كند

نكته : انتروكوكها بعضي مواقع درمجاري ادرار باعث عفونت ادرار مي كردد .

تشخيص ازمايشكاهي :

1 - تست هيدروليز اسكولين :

روش :باكتري را درسطح محيط داراي اسطولين به صورت خطي كشت داده ودردماي 37 درجه سانتيكراد به مدت24 ساعت نكهداري نماييداكر سطح محيط كشت دراطرافخء كشت سياه شد دليل برهيدروليز اسكولين ومثبت بودن ازمايش است


2 - رشد درحضور 6/5 درصد نمك:

روش كار : كلني هاي استربتوكك راازروي اكار خوندار برداشته ودرلوله هاي ابكوشت غذاييكه حاوي 6/5 درصد نمك استتلقيح مي شودوبعد از24 ساعت لوله هااز نظر كدورت محيط كشت بررسي مي شود .وجود كدورت نشاندهنده رشد اركانيسم ومثبت بودن تست است. اين تست در انتروككها مثبت ودراستربتوككها كروهD منفي است .


6 - THE PNEUMOCCUS Streptococcus pneumoniae

ديبلوكك كرم مثبت به قطر 8./ ت1 ميكرون وبه شكلبيضي ياشعله شمع ديده مي شود معمولا دوبه دو كنار يكديكرقرار مي كيرندبطوريكه دومنتهاي بهن انها مجاور يكديكر قرار مي كيرند اين باكتري فاقد اسبور وبدون حركت است وانزيم كاتالاز ندارد داراي كبسول بلي ساكاريدي ضخيمي بوده كه بس ازكشت هاي مكرردرازمايشكاه كبسول خود راازدست مي دهد
خصوصيات باكتري شناسي : بي هوازي اختياري درحضور 5-10./. دي اكسيد كربن بهتر رشد مي كند برروي بلاد اكار به قطر ا mm وهموليز الفا ايجاد مي كند (درشرايط بي هوازي هموليز بتا مي دهد ) كاتلالز واكسيداز منفي هستند

تشخيص ازمايشكاهي :

1 - بررسي ميكروسكوبي :كوكسيهاي بيضي شكل كرم مثبت دوتايي حالت شمعي كاهي زنجير كوتاه

2 -كشت :كشت برروي بلاد اكار يا شكلات ودرجار محتوي كازكربونيك به مدت 24 ساعت كلني هاي نافي شكل داراي هموليز الفاalpha hemolysis مشاهده مي شود

3- حلاليت در صفرا :انزيمي بنام اميداز در بوشش سلولي بنوموكك وجود دارد كه در مجاورت نمكهاي صفراوي فعال شده واتصال ميان ان-ةاستيل موراميك اسيد و ال - الانين را مي شكند بنابراين مجاور كردن بنوموكك بااملاح صفراوي موجب ليز وتخريب باكتري مي كردد

روش كار : يك قطره ازمحلول داكسي كولات سديم رابرروي كلني هاي داراي هموليز الفا ريخته حدود 5 دقيقه صبر كنيد تامحلول خشك شود . مثبت بودن تست يعني متلاشي شدن بنوموكك كه باتخريب كلني مشخص مي شود

4 - تست ابتوجين : بنوموكك دربرابر5 ميكروكرم درميلي ليتر عامل ضدباكتريايي اتيل هيدروكوبرئين حساس است اما بقيه استربها مقاومند

روش كار : يك كلني الفا هموليتيك راازبليت اكار خوندار ياشكلات برداشته ودرسطح محيط اكار ياشكلات به صورت يكنواخت كشت داده وبعد يك ديسك ابتوجين 8 ميليمتري كه به 2./.ميلي ليتر از رقت 400:1 ابتوجين اغشته شده راىرمركز بليت قرار داده وبانوك بنس فشار مختصري به ديسك وارد كنيد تاكاملا به محيط بجسبد . بعد بليت رابه مدت 24 ساعت در 37 درجه قرار داده وبليت راازنظر توليد هاله يا عدم ان مورد بررسي قرار دهيد . درصورتي كه قطر هاله عدم رشد دراطراف ديسك مساوي يابزكتر از 16 ميليمتر باشدنمونه مورد ازمايش بنوموكك بوده در غير اين صورت ويريدانس است .
5 - واكنش تورم كبسولي : اساس اين تست واكنش بين كبسول بلي ساكاريدي باكتري وانتي سرم هم تيب خودش ونهايتا تورم كبسول مي باشد .

روش كار : از انتي سرمهاي بلي والان استفاده مي شود نمونه تازه خلط يا سوسبانسيون اركانيسم را در سطح لام قرار داده وباانتي سرم مجاور نماييد بعد يك لام رابرروي ان قرار داده در اين حالت كبسول در زير ميكروسكوب مانند حلقه اي بزرك دراطراف باكتري مشاهده مي شود

6 - تخمير قند اينولين : بنوموكك قادر به تخمير قند اينولين است درصورتيكه ويريدانس قادر نيست

نكته : قندهايي نظير, كزيلوز, لوولز, مالتز وكاهي لاكتوزبه روش تنداليزاسيون فيلتراسيون استريل مي شود اما اينولين به روش اتوكلاو .

نكته : تست انتي بيوكرام استربتوككها برروي محيدهاي اكار خوندار وياشكلاتي انجام مي شود .
 
      Back To Top  
   ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

 
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش ويرايش كنيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش حذف كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش راي دهيد


      Back To Top  

صفحه 1 از 1
   
Powered by Ardalan Online © 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار