جستجوی پیشرفته

   
 
Home ثبت نام پرسشهاي متداول ليست اعضا گروههاي کاربران  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
فهرست آبزيان برخِي از بِيمارِيهايي که ماهي هاي آکوآريومي به آنها مبتلا مي
نمايش پستها:   
      تمام زمانها بر حسب GMT + 4 Hours مي‌باشند  
  ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

31 ارديبهشت 1387 - 3:04
نويسنده پيام
DVM
كاربر بسيار فعال
كاربر بسيار فعال


عضو شده در: 29 بهمن 1385
پست: 437

عنوان: برخِي از بِيمارِيهايي که ماهي هاي آکوآريومي به آنها مبتلا مي پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

به طور کلِي در مقاِيسه با طبِيعت ، محِيط آکوآريوم از نظر ابتلا به بِيمارِيها داراِي مزاِيا و معاِيبِي به شرح زِير مي باشد :

مزاِيا :
1- کنترل بِيماريها به مراتب در آکوآريومها آسانتر است .
2- مصرف داروهاِي شِيمي ايي عملِي و اقتصادِي است .
3- شناسايي و قرنطِينه ماهِي بِيمار آسانتر است .
4- چرخه زندگِي انگلها محدود است .

معاِيب
1- سرعت بِيمار شدن ماهي ها و همه گِيرِي آنها بِيشتر است .
2- اِيجاد شرايط نامساعد و در نتِيجه آماده شدن ماهي ها براِي ابتلاء به بِيمارِي بِيشتر است.
3- امکان آلوده شدن ماهي هاي مقاوم به برخِي از بِيمارِيها که در طبِيعت معمولا به آن آلوده نمي شوند، بِيشتر است .
4- در شرايط نامساعد ، ماهِي امکان فرار از محِيط ناسالم را ندارد.

خوشبختانه مقدار و انواع بِيمارِيهايي که ماهي ها آکوآريومي را تهدِيد مي نماِيند ، بمراتب از عوامل بِيمارِيزاِي موجود در طبِيعت کمتر است .علت اصلِي آن دور بودن آکوآريوم از منابع بِيمارِي زا ، و به خصوص نامساعد بودن شرايط داخلِي آن براِي رشد ونمو و نشو و نماِي عوامل بِيمارِي زا در مقاِيسه با محِيط طبِيعِي مي باشد .بنابراِين اگر کنترل محِيط آکوآريوم به روش صحِيح انجام گِيرد ، ماهي ها داخل آن ممکن است هرگز بِيمار نشوند .

نحوه شناساِيِي ماهي ها بِيمار
به طور کلِي رفتار و وضع ظاهرِي ماهِي بِيمار از ماهي هاي سالم متماِيز است ، بنابراِين به آسانِي مي توان در ِيک آکوآريوم بِين تعداد ماهِي ، ِيک يا چند ماهِي بِيمار را شناسايي نمود .عوامل ظاهرِي عمده اِي که در تشخِيص و شناسايي ماهِي بِيمار موثر هستند عبارتند از :

1- بِي حال شدن ماهِي
2- فرار نکردن در اثر تحرِيک ِيا ترساندن
3- شناِي غِير طبِيعِي
4- جداشدن از ساِير ماهي ها و کناره گِيرِي کردن از آنها
5- مالِيدن بدن به دِيواره ها ِيا کف
6- ماندن در سطح آب
7- بازنگه داشتن دهان
8- سرِيع شدن تنفس و افزاِيش تعداد آن در دقِيقه
9- پرِيدن از آب
10- کم رنگ شدن سطح بدن
11- خونرِيزِي جلدِي
12- سخت شدن ِيا پاره شدن باله ها
13- تا خوردن باله ها
14- ظهور لکه هاِي سفِيد ِيا قرمز بر روِي بدن
15- پِيدا شدن لکه هاِي ابر مانند بر روِي بدن
16- امساک ِيا غِير طبِيعِي بودن تغذِيه

هر ماهِي بِيمار ممکن است ِيک ِيا چند عامل از عوامل مذکور را نشان دهد .در هر صورت بلافاصله پس از ظهور علائم بايد در اسرع وقت نسبت به شناسايي و کنترل عامل بِيمارِي زا اقدام نمود ، در غِير اِين صورت ممکن است ماهي ها در وضعِي قرار گِيرند که کنترل ِيا مداواِي آنها امکان پذِير نباشد .

عوامل بِيمارِي زا در ماهي ها آکوآريومي
به طور کلِي عوامل بِيمارِي زا در ماهي هاي آکوآريومي را مي توان به شش دسته تقسِيم نمود :

1- بِيمارِي هاِي حاصله از نامساعد بودن عوامل محِيط زِيست
2- بِيمارِي هاِي حاصل از بدِي تغذِيه
3- بِيمارِي هاِي وِيروسِي و باکترِيايي ( مي کروبِي )
4- بِيمارِي هاِي حاصل توسط انگلهاِي خارجِي و داخلِي
5- بِيمارِي هاِي حاصل در اثر ضربه ، خراش و غِيره ( مکانِيکِي )
6- بِيمارِيهاِي حاصل در اثر عوامل ناشناخته

جلوگِيرِي از آلوده و بِيمار شدن ماهي ها
در نگهدارِي ماهي هاي آکوآريومي بايد توجه داشت که همواره جلوگِيرِي از آلوده و بِيمار شدن ماهي ها بمراتب عملِي تر ، آسانترو مهمتر از کنترل و معالجه بِيمارِي ها مي باشد .بنابراِين حداکثر کوشش بايد به عمل آِيد تا محِيطِي خوب و مناسب براِي ماهي ها اِيجاد گردد .براِي اِين منظور عوامل زِير بايد به بهترِين وجهِ مورد توجه قرار گِيرند :

1- اکسِيژن کافِي
2- درجه حرارت مناسب
3- نور کافِي
4- پ – هاش مناسب
5- نبودن هر گونه فلز بدون روکش در داخل آکوآريوم
6- از بِين بردن کلر آب قبل از افزودن به آکوآريوم
7- گِياه کافِي در آکوآريوم
8- تغذِيه صحِيح از نظر نوع غذا ، نحوه و تعداد تغذِيه در روز

بدون شک بِيشتر بِيمارِيها و ناراحتِيهايي که بِين ماهي هاي آکوآريومي مشاهده مي گردند در اثر نامناسب بودن شرايط داخلِي آکوآريوم بوجود مي آِيند .اگر شرايط داخل آکوآريوم در حد خوب و استاندارد باشد ، نه تنها عوامل مذکورباعث بِيمار شدن ماهي ها نمي گردند، بلکه چون ماهي ها در شرايط خوب قرار دارند ، قدرت مقاومت آنها در برابر عوامل بِيمارِيزاِي انگلِي ِيا مي کروبِي نِيز افزاِيش ِيافته و در صورتِي که اِين عوامل بطرِيقِي به داخل آکوآريوم نفوذ نماِيند ، امکان آلوده و بِيمار نشدن ماهِي وجود دارد .برعکس اگر شرايط داخلِي آکوآريوم نامناسب باشد ، نه تنها ماهي ها در اثر ناجور بودن اِين عوامل بِيمار مي شوند ، بلکه با کم شدن قدرت مقاومت آنها ،هر نوع انگل ِيا عامل بِيمارِي زاِي دِيگر مي تواند بسرعت آنها را بِيمار نماِيد .
خوشبختانه تعداد عوامل بِيمارِيزا در ماهي ها آکوآريومي بسِيار محدود مي باشند .از آنجا که تشخِيص اکثر بِيمارِي ها تخصصِي بوده و اکثراً توسط افراد عادِي عملِي نمي باشد ، در اِينجا فقط به شرح برخِي از بِيمارِي هاِي مي کروبِي و انگلِي مي پردازِيم .در کتاب بِيمارِيهاِي ماهي ها آکوآريومي نوشته رالف گِيسلر ، ترجمه و تالِيف حسِين عمادِي ، انواع بِيمارِي هاِي آکوآريومي شرح داده شده است .

بِيمارِيهاِي مي کروبِي
برخِي از مهمترِين و معمولترِين بِيمارِي هاِي مي کروبِي ماهي ها آکوآريومي عبارتند از :

1- بِيمارِي پوسِيدگِي باله ها
اگر چه عامل اصلِي اِيجاد اِين بِيمارِي انواع مختلف ميکروبها مي باشند ، با وجود اِين پوسِيدگِي باله ها ممکن است در اثر عوامل دِيگرِي مانند بدِي تغذِيه ، اثرات بعدِي آلودگِي انگلِي ، و نِيز عوامل ارثِي به وجود آِيد .اِين بِيمارِي از معمولترِين بِيمارِيهاِي ماهي هاي آکوآريومي بحساب مي آِيد .در بِيشتر موارد آلودگِي ميکروبِي ممکن است باعث بروز عوامل آلودگِي زاِي ثانوِي ، مانند آلودگِي قارچِي گردد .يکِي از بهترِين راههاِي مبارزه با آن مصرف کپسولهاِي پنِي سِيلِين ِيا اوروماِيسِين بنسبت 250 تا 500 مي لِيگرم در 5 لِيتر آب مي باشد .تغذِيه خوب و افزاِيش درجه حرارت آب تا 28 تا 29 درجه سانتِيگراد همراه با تهوِيه مناسب آب مي تواند در بهبود اِين بِيمارِي موثر باشد .عکس رنگِي شماره 124 بِيمارِي پوسِيدگِي باله ها و از بِين رفتن دانه هاِي رنگِي پوست را در ماهِي نئون تترا نشان مي دهد .روش دِيگر معالجه اِين بِيمارِي افزودن تراماِيسِين ِيا تتراسِين به ميزان 25 ميلِي گرم در هر لِيتر آب و محلول بلود و متِيل 5 درصد به ميزان 5 قطره براِي هر 10 لِيتر آب به مدت 10 روز مي باشد .

2- بِيمارِي استسقاء ِيا آب آوردن بدن
اِين بِيمارِي ِيکِي از نامانوس ترِين و ناخوشاِيندترِين بِيمارِيهاِي ماهي هاي آکوآريومي مي باشد .ماهِي آلوده داراِي بدنِي متورم ، فلسهايي برجسته و زاوِيه دار با بدن و چشمهايي برآمده مي باشد .عامل مولد آن نوعي باکترِي از جنس پزودوموناس است .علاوه بر باکترِي ، استتسقاء ممکن است در اثر بدِي تغذِيه نِيز به وجود آِيد .اگر عامل مولد آن بدِي تغذِيه باشد بِيمارِي مسرِي نخواهد بود .بهترِين راه مبارزه با آن غوطه ور ساختن ماهِي آلوده در محلول 50 تا 100 مي لِيگرم در لِيتر آنتِي بِيوتِيک از جنس اوروماِيسِين ِيا پنِي سِيلِين مي باشد .اگر بِيمارِي در اثر سوء تغذِيه بوجود آمده باشد بهترِين راه مداواِي آن تغِيِير رژِيم غذاِيِي ماهِي مي باشد .در هر صورت پس از مشاهده بِيمارِي بايد ماهِي آلوده را از ساِير ماهي ها جدا نمود بِيمارِي استسقاء را در نوعِي ماهِي تزيينِي نشان مي دهد .

3- بِيمارِي بِيرون زدگِي چشم
اِين بِيمارِي ممکن است در اثر عوامل مختلف ازجمله باکترِيهاِي مولد گاز در ماهي ها بوجود آِيد .ماهِي آلوده داراِي چشمهاِي ورم کرده و برجسته بوده و گاهِي ممکن است کره چشم از حدقه کاملا بِيرون آِيد .يکِي از عوامل مولد آن باکترِي اِيکتِيوفونوس است .براِي مداواِي آن داروِي خاصِي شناخته نشده است .بلافاصله پس از مشاهده ماهِي بِيمار بايد آن را معدوم کرده و ِيا در آکوآريوم نگه داشت .ممکن است با افزاِيش درجه حرارت و تغذِيه خوب بتوان بِيمارِي زا بر طرف کرد. اين عکس بِيمارِي را در ماهِي دم شمشِيرِي نشان مي دهد .
 
      Back To Top  
   ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

 
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش ويرايش كنيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش حذف كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش راي دهيد


      Back To Top  

صفحه 1 از 1
   
Powered by Ardalan Online © 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار