ی ی

   
 
Home  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
ϐ
::
:   
      GMT + 4 Hours  
     

28 1388 - 11:48

: 25 1384
: 122

: ΐ

:
ی ی ی ی ی .

ی ی :
ی یی ی Ϙی Ԙی Ԑ ی .

ی :
Alirezagaeeni2000@Yahoo.com
Alirezagaeeni@Vetnews.Ir

----------------------------------------------------------------------------------------

ی :
ی یی ی ی ی ی A . Flavus A . Parasiticus ی Penicillium puberulum ی ی . ی ی ی э ی ی یی . ی یی ی ی ی . ی ی ی یی ی یی ǘیϘ یی یی .
ی ی ی . ی ی ی . ی ی ی B1 B2 G1 G2 ی . ی یی ی ی ǘ ی ( 365 ) ǘ ی ی ی ی Rf ی ی ی .
ی ی B1 ی یی یی ی ی ی ی ی . یی ی ی ی gallbladder ی ی ѐی ی .
ǐэ ی ی ی ی ی B1 یی ی ی ی ی . ی ی DNA یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی oncogen ϐѐی ی ی یی ی .
یی یϘ э ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

یی یی :
ی ی یی ی ی ی ی ی یی Strigmatocusin ی ی .
ی ی Ϙ ی ǘ ی یی ی ی ی ی ǘی opisthotonus ѐ ی .
ϐیی ی ی ی ѐ ی . ی ѐیی ی یی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی .
ی یӘی ی ѐیی ی یی Fattychange ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی .
ی ѐیی ی ی ی ی ی ی ی ѐ .
ϐیی ی ی . ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ʐی ѐی ͘ ی یی ی . ی ی ی ی .
ی ѐ ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی .
ی یӘی ی ی ی ی ǘ یی ی یی јی ی .
ی Ԙی ی ی ی ی ی یсی ی یی ی یی ی ی ی .
ی ی ی ی Ϙ ی . ی یی Әی ǘ ی ی ی ی .
ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی یی ( ی ی ) ی ( ی ) ی یی ی ی ی ی ( ی ی ) ی .
ی ی ی ی ی ی ( Ϙ ) ی ی ( эی ) یی ( ) ی ی یی ی ی ی یی .
ی Ӂюیی ی ی یی ی ی ی ی ی ی .

ی یی :
ی ی ی ی ی ی . ی یی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ( ) یی ی .
ی ی ی ی ی ی یی ی . Ϙ эی ی ǁی эی ی bobwhite Ș ی chukar ی ی .
ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی .

ی ی :
ی ی ی ی ی یی ی یی یی . ی Ϙ ی یی ی یϐی ی . ی ی یی ی .
ی یӘی ی ǘ ی یی ی ( Fatty Change ) ی ی . ی ی ی یی ی .
ی ی ʘی ی ی ی یی ی ی ی . ی Ϙ یی A.Flavus ی ی ی ʘی ی ی ی ی .
ی ی ی ی یј ی یی ی ی Ԙ mitotic ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی . ی ی یی ی ی ی .
ی ی یی ی یی ϐ ی ی Ș ی . ی ی یی یی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی ی یی ی ی ی ی ی .
ی ی ѐ ی ی ی ی یی ǘ ی ی ی ʘ یی . ی یی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ییی ی ی .
یی ی ی ی یی ǘ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی .

ی ی ی :
ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی corpuscular . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی Ԙ .
ی ی ϐ ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی یی ی ی ییی ی ی ی ی ǘ ی ی .
ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی Ϙ ی ی ی یی ی .
ی ی эی ی ǁی ی ی ی ی ی ی ǐی ی ی ϐ .
ی ی ی ی Ϙ ی ی ی .
Ԙ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی Ԙی Ԙ Ә ی یی ی ی ϐ ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ϐی ی .
ی ی ی ی ی A ی T-2 ی . ی ی ی A ی .

ی :
یی ی ی ϐ ی ی ی یی . ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی یی ی ی یی ی یی D3 ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ϐ ی ی یی D یی ی ی .
ی یی ی یی ی یی D3 ی ی ی ی ی .
ی ی یی ی ی ی steatorrhea ی ی . ی ی ی ی یی . ی ی یی ی Ԙی ی ی ی ی .

ی ی :
ی ی ی ی ی Ӂ ی Ӂی ی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی ی ی ی ϐ .
ی ی ی ѐ یی یی ی Ԙ ی ی ی ی ی .
ǘ یی ϐ ی ی ی ی hepatotoxicity . ی ی ی ی .
ی یϘ ی ی ی ی . ی ی ی ی .
ی ی ی эی ی ǁی ی ی ی ی ی یی ی ی یѐ . ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ј یی :
ی ی ی یی ی ی یی ی ی . ی ј یی ی ی ییϐی ی ی یی .
ی ی ی ی ی ی ی э یی ی ی ی . ی ی ی ی یѐ .
ی ی ی ی ی یی یی ییی Ә یی ј یی ǡ IBH ی یی ی .
ی ی ی ی ی ی ǘیی ی ی . ی ی Ԙی ǘیی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی Ԙ ǘیی ی ی ی ی ییی .
ی ی یی یی ی یی ی ی ј یی ی ی . ی یی یی ی ی ی B ی .
ی ی یی ی یی ی ی ی یی یی .
ی ی ی Ϙ ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی B T ی .
ی ǐی ی ی یی ύ ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی .
ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی یی .

یی :
ی ی ی ی ی یی ی یی . ی ی . ی یی ی ی ی .
ی ی ی یی .

ی :
ی ϐی ی ی ی یی یی ی ی یی Ԙی ی . ی ی یی ی ی Ϙ ی ǘی .
یی ی ی ی B1 B2 ی ی ی ی . ی ی ی ی ϐی ی ی . ی ی ی B1 ی ی B2a M1 ی .
ی ی ی ی یی NADP Ϙ ی B1 B2 ی ی ی .
ی B1 ی یی ی 70 : 15 : 15 ی ی B1 B2 B2a M1 .
ی B1 M1 ی ی یی ی یی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی .
ی ی B1 67 . ی ی ی : ی B1 5000 : 1 ی . ǘ ی ی ی . ی ی ی ی B1 ی ی ی In Ova ی ی ی .
ی ی ی B1 ϐی Ϙ ی ѐی یی ( ی ) ی ( ی ) ی .

:
Disease Of Poultry , 12Th Edition
 
      Back To Top  
      

       Back To Top  

1 1
   
Powered by Ardalan Online 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار