ی ی

   
 
Home  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
ǘ
::
:   
      GMT + 4 Hours  
     

12 1389 - 9:42
DVM
: 29 1385
: 437

: ǘ ΐ

یی ˜ی ی ی ی ی ی ییی ی ˜ی ی ی. ی یی ی ی ی ˜ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ˜ی ی ی ی ی ی ی ی .ی ی ی :

۱) ی

ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .ی ی јی ی јیی ی ی .ی јی ی ǘ ی ی ی ی ی ی .ی یی ی ǘیی ی ی ی ی јی ی ی ی ی .

ی ی ی یییی ی ی ی .

۲) ی ی ی ی ˜ی

ی ی ی ی ی ˜ی ی ی ی .ǐ ی ی ی ی ی ی ˜ی ی ی .ǐ ǘ ی ˜ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

۳) ی ǘی

ǐ ی ǘی ˜ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘی یی ی ی ی ی ی ی ی .

۴) ییی ˜ی

۵) ی ˜ی

ی ˜ی ی ی ی ی ی ی ی ˜ی ی .یی ی ی یی ی ی ی ˜یی ی ی ی ی ρی ی .ǐ ی ی ˜ی ی ی ی Ԙ ی ی ییی ی ˜ی ی ی .

۶) یی ی ی

ی یی ی ی یی ǘ ی .ی ی ی ی ѐ ی ی ی ѐ ی ی .ی ی ی ی ی ی یی .ی ی ی یی ی یی ی ی ی Ә ѐ ی ی ی . ی ˜ی ی ی .

۷)

ǘ ی ی ی ی ی .ǐ ǘ ی ˜ی یی ی ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ˜ی ǘ ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ǐ ی ی ی ی ی .

۸) ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ǘی . ǘی ی ی ѐ ی ی ی .ǘ ی یی ی ی ی ی ی ѐ ی ǘی ی ی ی ی ی ی .

ی ی یی ی یی ی ی ǐ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی Ԙ И ǘ ی یی ی ی ی ی ی ی .


● ی ˜ی

ی ǘی ی ی ی ی ی ˜ی ی ی .ی ی ی ی ی Ș ی ی ی .ی ǐ ی ˜ی ی ی ی .ǐ ˜یی ی ی ی ϡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی. ی ˜ی یی ی ˜ی ی ی ی ی ی ی ی .ǐ ǘی ی ˜ی یی ی ی ی ی ی ی ی ˜ی ی .

ǐ ǘ ی ی ǘی یی ϡ ی ˜ی ی ی ی ی ی ی . ی ˜ی ی ی ǘ ی .ǘ ۍ ی ˜ی ی .

● ˜ی

˜ی ʐی یی ی . ی ی ی ی ی ۵ ۶ ی . ی ی ˜ی ی ǡ ˜ی ی ی ی ѐ ی یی ی 捘 یی . ی ی ی ی ˜ی ۵ ۶ ی ی یی ۲ ۳ ی .ی ی ˜ی ی ی :یی یی ˜ی ی یی .

ی ی ی ˜ی ی ی ی ی ˜ی ۲ ۵/۲ ی ۳ ی ی یی ǐی ی ی ی یی . ی ی ی ˜ی یی ۳ ی ۲ ۵/۲ ی ی ˜ی ی ی ی ی ییی ی ی .ی ی ی ی 捘 ی یی ˜ی ی ی ی .


● ی ˜یی

ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ی . ˜یی ی ی ی ی ˜ی ی ˜ی .ی یی ی ی э .ǐ یی ی ی ی یی ѐ .ǐ ی Ȑیی ی ی ی ی . ی ی ی ی э Ԙ ی یی . ی ی ی ی ی ی یی .


● ی ˜ی

˜ی ی ی . ی ی ˜ی ی .ǐ ی ییی ی ˜ی ی ی ی ˜ی ǐی . یی ˜ی یی ی ی ی ی ی ( ) . ی ی ی . ی ѐ .


● ی ی ی ی .

ی ی ی ی Ԙی ی ی ˜ی ی .


● ی ی ˜ی

Ԙ ی ˜ی ییی ی ی ی ی . ی ی ۍ یییی ی ی ǘ ˜ی ݘ ی ی ی ˜ی ی ی . ی ˜ی ی ی ǘ ی ˜ییی ی ی ی ی ѐ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .ǐ ˜یی ی ی ی ی ی ی ϐی .ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی .ǐ ی " ˜ی ѐ ی ی ی ی .

ǐ ی ǘ ی ی ǘ ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ˜ی ϡ ی .

ی" یییی ی ˜یی یی ی .

یی ی ی ی ˜ی " ی " ʘی ی ی ی ǘ . ( ی ی ی ǐ ) .

ی یی ی 捘 یی ی ی ۷۱۲ ۵ ی ی ˜ی ی Ӂ ی ˜ی . ˜ی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ǐی .ی ی ی ˜ی ی ی ی ی . ی ی یی ی Ӂ ی ی .

● ی ˜ی

И ی ˜ی ی ی یی ی ی ѐ ی 捘 ی ˜ی . ی ی ی ѐ ی ی 捘 .

ی ی ی ݘ ی ی ی .ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ˜ی یی .ی ی ˜ی ی ی ی ی .


● PH ی ی

ی PH ی ی ی ۷ ۵/۷ ی .ی ی ی ی ی ی ی ییی ی .ی ی ی ی ی PH .


● ی ی ˜ی

ی ی ی ˜ی ی ی . ی ی ی ی ی .ی ی ی ی ی ˜ی ی ی ی ˜ی ۱۵ یی ی . ی ی ی ی ی ˜ی . ی ǐ ی ی ˜ی ی ϡ Ԙی .


● ی ی

ی ی ی ˜ی ی ی ی ی ی ی ˜ی .


● ی ˜یی

ی ی ˜یی ی ی یی 捘 ی ی ییی یی ˜ی . یی ی ی ی ˜ی . ی ی Ԙ ی ی ی Ȑی ی یی " Ȑیی ی ی ی .ǘ ˜ی ی ی ی یی ی ی ی ی .ǐ یی ی ی ی ˜ی ۵ ی ی ی :

▪ ی Vallisneria

▪ ǎی Sagittaria

ǘی ی یی ۳ ی ی ی ѐیی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ʘی .ی یی ˜ی ی ی ی ی .
Ϙ ی
 
      Back To Top  
      

       Back To Top  

1 1
   
Powered by Ardalan Online 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار