جستجوی پیشرفته

   
 
Home ثبت نام پرسشهاي متداول ليست اعضا گروههاي کاربران  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
فهرست علوم پايه آيين نامه دوره دكتري عمومي دامپزشكي
نمايش پستها:   
      تمام زمانها بر حسب GMT + 4 Hours مي‌باشند  
  ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

29 اسفند 1383 - 2:35
نويسنده پيام
ardalan
مدير سايت
مدير سايت


عضو شده در: 26 اسفند 1383
پست: 953

عنوان: آيين نامه دوره دكتري عمومي دامپزشكي پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

مقدمه :

به منظور تعيين خط مشي واحد در برنامه‌ريزي آموزشي دوره دكتري عمومي دامپزشكي و تربيت دامپزشكان در سطح دكتري عمومي در جهت كسب مهارتهاي درمانگاهي و آزمايشگاهي منطبق با استانداردهاي جهاني و نيازهاي كشور جمهوري اسلامي ايران ، آيين نامه آموزشي دوره دكتري دامپزشكي Doctor of Veterinary Medicine (DVM) بشرح ذيل تدوين مي‌گردد تا دانشكده‌هاي دامپزشكي و دانشگاههاي مجري دوره دكتري دامپزشكي از لحاظ مقررات و ضوابط آموزشي بتوانند در صورت لزوم آن را ملاك عمل قرار دهند. در اين آيين نامه منظور از كلمه «دكتري» دكتري عمومي دامپزشكي است.فصل اول

شرايط ورود نامنويسي

ماده 1 :

شرايط ورود داوطلبان به دوره دكتري عمومي دامپزشكي بشرح زير است :

1-1- داشتن حداقل ديپلم كامل متوسطه در رشته‌هاي علوم تجربي و رياضي مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش از دبيرستانهاي داخل يا خارج از كشور.

2-1- پذيرفته شدن در آزمون ورودي سراسري دانشگاهها برطبق ضوابط.

3-1- مجاز بودن به ادامه تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور.

4-1- داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي.

5-1- برخوردار بودن از سلامت تن و روان «عدم معلوليت» برابر ضوابط مربوط ، به تشخيص كميسيون پزشكي معتمد وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري.

6-1- سپردن تعهد خدمت در ازاي برخورداري از آموزش رايگان ويا پرداخت شهريه برابر تعرفه‌هاي مربوط.

تبصره :

پرداخت شهريه ، دانش آموختگان دوره دكتري عمومي دامپزشكي را از انجام ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نمي‌كند.

ماده 2‌ ‌ :

پذيرفته شدگان آزمون سراسري و دانشجويان دكتري عمومي دامپزشكي موظفند طبق تقويم دانشگاهي و اطلاعيه‌هاي مربوط به ثبت نام در مهلت هاي تعيين شدن براي نامنويسي و انتخاب واحد درسي به دانشگاه يا دانشكده ذيربط مراجعه كنند . در غير اين صورت مجاز به ادامه تحصيل در مقطع دكتري عمومي دامپزشكي نخواهند بود.

تبصره :

عدم مراجعه به موقع پذيرفته شدگان در آزمون سراسري براي ثبت نام در نخستين نيمسال تحصيلي بمنزله انصراف آنان از تحصيل خواهد بود.

ماده 3 :

تحصيل در دوره دكتري عمومي دامپزشكي به طور همزمان با رشته هاي ديگر در دانشگاهها و مؤسسات وزارت علوم «اعم از دولتي و غيردولتي» مجاز نيست ودر صورت تخلف ، دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي دامپزشكي دانشگاه دولتي محروم مي‌شود.فصل دوم

نظام آموزشي

ماده 4 :

آموزش دوره دكتري دامپزشكي مبتني بر نظام واحدي است.

ماده 5 :

در نظام واحدي ارزش هر درس با واحدهاي آن درس سنجيده مي‌شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو دريك درس به همان درس محدود است.

ماده 6 :

هرواحد درس نظري و عملي «درمانگاهي يا آزمايشگاهي» ميزان درسي است كه مفاد آن بترتيب طي 16 ساعت و 32 ساعت در طول هر نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني طبق برنامه مصوب شورايعالي برنامه‌ريزي تدريس مي‌شود.

تبصره :

هر واحد عملي كارآموزي و عمليات دوره انترني بترتيب طي 48 ساعت و 64 ساعت به اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 7 :

هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و در صورت نياز يك دوره تابستاني است.

تبصره :

عمليات دوره انترني بصورت چرخشي در طول آخرين سال تحصيلي دوره دكتري دامپزشكي طبق برنامه‌ريزي گروه آموزشي علوم درمانگاهي يا بخش‌هاي ذيربط در دانشكده دامپزشكي مجري انجام مي‌شود.

ماده 8 :

هر نيمسال تحصيلي عبارت از 16 هفته آموزش و دوره تابستاني برابر 6 هفته آموزش است.

تبصره 1 :

مدت زمان لازم براي برگزاري امتحانهاي پايان هر نيمسال تحصيلي و دوره تابستاني اضافه بر دوره آموزشي هر درس محسوب و منظور مي‌شود.

تبصره 2 :

در موارد استثنائي و ضروري ، به پيشنهاد گروه آموزشي ذيربط و موافقت شوراي آموزشي دانشكده مي‌توان درس يا دروسي رادر مدتي كوتاهتر از 17 هفته تدريس كرد مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي از ميزان مقرر درماده 6 اين آيين نامه كمتر نشود و طول دوره تدريس كوتاهتر از 6 هفته نباشد.

ماده 9 :

در كليه دانشكده هاي دامپزشكي برنامه درسي و سرفصل مصوب شورايعالي برنامه‌ريزي به اجراء گذاشته مي‌شود.

تبصره :

تنظيم برنامه تحصيلي دوره دكتري عمومي با توجه به مقررات اين آيين نامه و رعايت پيشنيازهاي تعيين شده دربرنامه درسي مصوب بر عهده دانشكده ذيربط است.

ماده 10 :

برنامه درسي دوره دكتري عمومي در 2 مرحله پيش درمانگاهي «شامل كليه دروس عمومي ، اصلي و اختصاصي به به استثناي دروس گروه علوم درمانگاهي حداقل 134 واحد» و مرحله درمانگاهي «شامل دروس گروه آموزشي علوم درمانگاهي اعم از كارآموزي ، انترني و پايان نامه دكتري دامپزشكي حداقل 90 واحدؤ كه معمولاً طي 6 سال تحصيلي به طول مي‌انجامد به مرحله اجرا در مي‌آيد.

ماده 11 :

در پايان مرحله اول قبل از ورود به دروس علوم درمانگاهي «پس از گذرانيدن حداقل 134 واحد درسي» ، آزمون جامع پيش درمانگاهي دامپزشكي براساس مصوبه دويست و هشتاد و دومين جلسه شورايعالي برنامه‌ريزي مورخ 20/6/1373 برگزار مي‌شود. قبولي در آزمون جامع پيش درمانگاهي شرط ورود به مرحله دوم يعني دروس علوم درمانگاهي است.تبصره :

آزمون جامع پيش درمانگاهي حداقل سالي 2 نوبت توسط دفتر گروه دامپزشكي و آموزش تخصصي شورايعالي برنامه‌ريزي مطابق آيين نامه اجرايي آزمون جامع پيش درمانگاهي كه به تصويب گروه دامپزشكي شورايعالي برنامه‌ريزي خواهد رسيد، برگزار مي‌شود.فصل سوم

واحدهاي درسي و طول مدت مجاز تحصيل

ماده 12:

حداقل تعداد واحد درسي و واحدهاي كارآموزي ، انترني و پايان نامه دكتري براي فراغت از تحصيل در طول دوره تحصيلي دكتري دامپزشكي شامل دور مرحله پيش درمانگاهي و درمانگاهي 224 واحد است.

ماده 13 :

دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مجاز است بين 14 تا 20 واحد درسي «به استثناي دروس دوره انترني كه حداكثر 10 واحد درسي درهر نيمسال است» انتخاب كند.

تبصره 1 :

درآخرين نيمسال تحصيلي هريك از دو مرحله آموزش دوره دكتري موضوع ماده 10 اين آيين‌نامه ، همچنين در نيمسال تحصيلي ماقبل دوره انترني ، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل واحد درسي معاف است.

تبصره 2 :

دانشجويي كه در يك نيمسال ، حداقل ميانگين نمره 17 داشته باشد در صورت تأييد شوراي آموزشي دانشكده دامپزشكي مجري مي‌تواند در نيمسال بعدي 24 واحد درسي انتخاب كند.

تبصره 3 :

در مواردي كه دانشجو حداكثر تا 24 واحد باقيمانده براي انجام مرحله اول «پيش درمانگاهي» دوره دكتري را داشته باشد، در صورتي كه در نيمسال قبل مشروط نشده باشد ، با تأييد گروه آموزشي ذيربط يا شوراي آموزشي دانشكده مجري مي‌تواند تمامي واحدهاي باقيمانده را دريك نيمسال انتخاب كند.

تبصره 4 :

در دوره انترني ، دانشجو مجاز به انتخاب بيش از 10 واحد درسي «غير از واحد پايان نامه» نمي‌باشد.تبصره 5 :

در هر دوره تابستاني ، دانشجو بيش از 6 واحد درسي نمي‌تواند انتخاب كند.

ماده 14 :

حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري دامپزشكي 9 سال است.

تبصره 1 :

چنانچه دانشجويي 3 نوبت در آزمون جامع پيش درمانگاهي مردود شود از ادامه تحصيل در مقطع دكتري دامپزشكي محروم مي‌شود.

تبصره 2 :

اينگونه دانشجويان با توجه به واحدهاي گذرانيده در صورت درخواست مي‌توانند برابر مقررات موجود به مقطع كارشناسي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي ويا ساير رشته‌هاي كارشناسي در گروه دامپزشكي «در صورت موجود بودن» ويا ساير گروههاي مشابه در رشته‌هاي علوم تجربي «در صورت اخذ پذيرش» تغيير رشته داده و ادامه تحصيل دهند.فصل چهارم

ارزشيابي علمي

ماده 15:

ارزشيابي علمي دانشجو در هر درس براساس ميزان حضور فعال دركلاس ، آزمايشگاه يا درمانگاه و نتايج امتحانهاي بين نيمسال و پايان نيمسال توسط مدرس مربوط صورت مي‌گيرد.

تبصره :

نسبت نمرات ميان نيمسال دانشجو حداكثر 30% و نمره نهائي پايان نيمسال 70% مي‌باشد و در پايان نيمسال از كليه مطالب تدريس شده درهر درس امتحان بعمل مي‌آيد.

ماده 16:

ارزشيابي تحصيلي دانشجو در دوره انترني باتوجه به ضوابط زيرمحاسبه و منظور مي‌شود:

1-16- حضور مرتب و تمام وقت در بخش وو كلاسها و سمينارهاي ذيربط و انجام كشيكهاي محوله براساس برنامه تنظيمي بخشهاي گروه علوم درمانگاهي – حداكثر 25% امتياز.

2-16- دقت و احساس مسؤوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخش از جمله تهيه و تكميل پرونده بيماران ارجاعي به درمانگاه يا بيمارستان دامپزشكي و تعقيب نتايج معاينه باليني و آزمايشگاهي و تشخيص و درمان بيماران در بخش مربوط – حداكثر 25% امتياز.

3-16- مهارت در تنظيم گزارش كلينيكي بيماران روزمره ارجاع شده به درمانگاه و ارائه سمينار مربوط به موارد جالب درمانگاهي در طول نيمسال با حضور استاد مربوط و ساير دانشجويان – حداكثر 25% امتياز.

4-16- شركت در امتحان پاياني بخش و كسب امتياز لازم – حداكثر 25% امتياز.

ماده 17:

حداقل نمره قبولي در كليه دروس مرحله اول «پيش درمانگاهي» 10 و در مرحله دوم «درمانگاهي» 12 به مقياس 0 تا 20 است.

دانشجويي كه در هر يك از دروس نظري ، عملي «آزمايشگاهي و درمانگاهي» و دوره انترني موفق به كسب حداقل نمره قبولي نشود موظف به تكرار آن درس يا بخش مي‌باشد.

ماده 18:

مدرس هردرس يا هر بخش موظف است گزارش نمره نهائي دانشجو در آن درس يا بخش را حداكثر ده روز پس از برگزاري امتحان ، به آموزش دانشكده تسليم نمايد.

ماده 19:

آموزش دانشكده موظف است نمره نهائي دروس را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال تحصيلي به آموزش كل دانشگاه ارسال كند.

ماده 20:

در پايان هر نيمسال تحصيلي ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال ودر پايان دوره تحصيلي ميانگين كل نمرات دانشجو ، محاسبه مي‌گردد.

ماده 21:

ميانگين نمرات دانشجو در هيچكدام از نيمسالهاي تحصيلي مرحله اول «پيش درمانگاهي» نبايد از 12 ودر مرحله دوم «درمانگاهي» از 14 بر مبناي نمره گذاري 0 تا 20 كمتر باشد ، در غير اينصورت نامنويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1:

دانشكده دامپزشكي مجري موظف است موضوع مشروط بودن نامنويسي دانشجو را هر بار كتباً به وي اطلاع دهد ويك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط كند. لذا اظهار بي‌اطلاعي دانشجو از مشروط شدن مانع از اجراي مقررات نخواهد بود.

تبصره 2:

دانشجويي كه به صورت مشروط ثبت نام مي‌كند، حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را در آن نيمسال ندارد.

تبصره 3:

دانشجويي كه در دوره انترني مشروط مي‌شود در نيمسال بعدي حق انتخاب بيش از 7 واحد دروس دوره انترني را ندارد.

ماده 22:

دانشجويي كه در طول دوره دكتري براي 4 نيمسال متوالي يا 5 نيمسال متناوب مشروط شود از ادامه تحصيل در دوره دكتري محروم مي‌شود.

تبصره :

اينگونه دانشجويان با توجه به واحدهاي گذرانيده مي‌توانند برابر مقررات موجود به يكي از مقاطع كارداني دامپزشكي يا كارشناسي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي به ترتيب در آموزشكده يا دانشكده دامپزشكي مجري اين مقاطع تغيير رشته دهند.فصل پنجم

پايان نامه دكتري دامپزشكي

ماده 23:

تهيه پايان نامه آخرين بخش تحصيلي دوره دكتري مي‌باشد كه طي آن دانشجو موظف است دريك زمينه علمي مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما معادل 6 واحد پايان نامه به تحقيق و تتبع بپردازد.

ماده 24:

دانشجو پس از ورود به مرحله دوم مجاز است موضوع پايان نامه تحقيقاتي خود را با نظر استاد راهنما و گروه ذيربط انخاب كند. موضوع پايان نامه پس از تذييد شوراي پژوهشي يا آموزشي دانشكده قطعيت مي‌يابد و در دفتر پايان نامه دانشكده به ثبت مي‌رسد.

ماده 25:

به پيشنهاد استاد راهنما ، يك نفر از اعضاي هيأت علمي يا متخصصان و پژوهشگران برجسته بسته به موضوع پايان‌نامه پس از تأييد شوراي پژوهشي دانشكده «درصورت نياز» به عنوان استاد مشاور تعيين مي‌شود.

ماده 26:

ارزشيابي پايان نامه توسط هيأت داوران متشكل از استاد راهنما «به عنوان رئيس هيأت داوران» يك نفر استاد مشاور «درصورت نياز» و 2 نفر از اعضاي هيأت داوران كه تخصص آنان با موضوع پايان‌نامه سنخيت علمي داشته باشد به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب شوراي پژوهشي يا آموزشي دانشكده صورت مي‌گيرد.

تبصره :

مرتبه علمي استاد راهنما ، مشاور و ساير اعضاي هيأت داوران حداقل بايد استادياري در دانشگاهها يا معادل آن در مؤسسات پژوهشي باشد.

ماده 27:

در صورتي كه پايان‌نامه از نظر هيأت داوران «غيرقابل قبول» تشخيص داده شود، دانشجو مي‌تواند بار ديگر در زماني كه هيأت داوران تعيين مي‌كنند، رسالة خود را كامل و از آن دفاع نمايد ، تعيين اين مدت نبايد به نحوي باشد كه از حداكثر مدت مجاز سنوات تحصيلي دانشجو فراتر رود.

تبصره :

ترتيب برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه توسط معاون پژوهشي يا آموزشي دانشكده مربوط بايد به صورتي تنظيم گردد كه دانشجو بتواند در طول مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري فارغ التحصيل شود.

ماده 28:

ارزشيابي واحدهاي پايان نامه دانشجو توسط هيأت داوران در مقياس نمره گذاري صفر تابيست صورت مي‌گيرد و نمره پايان نامه كه پس از دفاع توسط هيأت داوران اعلام مي‌گردد در صورتي كه بالاتر از 14 باشد قابل قبول محسوب شده و در غير اينصورت غيرقابل قبول محسوب و بايد تكرار گردد. در هر صورت ارزشيابي پايان نامه هم به صورت نمره گذاري و هم به شكل قبول يا غير قبول لازم است در صورتجلسه دفاع پايان نامه كه آخرين مرحله فارغ التحصيلي دكتري است منعكس شود وبه امضاي هيأت داوران برسد. نمره دفاع پايان نامه در كارنامه دانشجو ثبت و در احتساب ميانگين كل دانشجو منظور مي‌شود.

فصل ششم

فراغت از تحصيل

ماده 29:

دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي دوره دكتري مشتمل بر مراحل اول و دوم آموزش دامپزشكي و پايان نامه را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد ، فارغ‌التحصيل «دانش آموخته» دوره دكتري عمومي دامپزشكي شناخته مي‌شود.

ماده 30:

تاريخ دفاع از پايان نامه دكتري ، تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو دراين مقطع تلقي مي‌گردد.تبصره :

تاريخ دفاع پايان‌نامه بعد از اتمام كليه مراحل درسي وگذرانيدن واحدهاي كارآموزي ، انترني و پايان‌نامه دوره دكتري دامپزشكي مي‌باشد.

ماده 31:

اعطاي مدرك معادل دكتري عمومي دامپزشكي به دانشجويان اين دوره به هر دليلي كه امكان ادامه تحصيل يا فراغت از تحصيل در دوره دكتري را نداشته باشند، مجاز نيست.

ماده 32:

در مواردي كه اين آيين نامه مسكوت مي‌باشد ضوابط و مقررات كلي وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري در رابطه با دانشجويان ساير رشته‌ها در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد «حسب مورد» قابل اجرا مي‌باشد.

آيين نامه آموزشي دوره دكتري عمومي دامپزشكي كه از طرف گروه دامپزشكي پيشنهاد شده بود، در 33 ماده و 23 تبصره در جلسه 343 مورخ 8/4/1376 شورايعالي برنامه‌ريزي به تصويب رسيد.

اين آيين‌نامه از ابتداي سال 77-1376 براي آن دسته از دانشجويان كه از اين تاريخ به بعد وارد دانشگاه مي‌شوند لازم‌الاجرا است. و از اين تاريخ كليه آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مغاير با آن «غير از آزمون جامع پيش درمانگاهي كه مصوب 20/6/1373 شورايعالي برنامه‌ريزي است ودر ماده 11 تصريح شده است.» براي دانشجويان مشمول اين آيين نامه ، لغو مي‌شود.


دكتر مصطفي معين
وزير علوم ، تحقيقات و فنآوري
ورئيس شورايعالي برنامه‌ريزي

دكترسيدمحمدكاظم نائيني
دبير شورايعالي برنامه‌ريزي
 
      Back To Top  

15 مهر 1385 - 17:13
نويسنده پيام
ardalan
مدير سايت
مدير سايت


عضو شده در: 26 اسفند 1383
پست: 953

عنوان: ليست دروس رشته دكتراي دامپزشكي پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

ردیف نام درس
1 آسیب‌شناسی اختصاصی
2 آسیب‌شناسی عمومی
3 آمار حیاتی
4 اصول اصلاح نژاد دام
5 اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی دام
6 اصول تغذیه دام
7 اصول جراحی و هوشبردی
8 اصول معاینه دام
9 اصول همه‌گیر شناسی
10 اصول کالبدگشایی و نمونه‌برداری
11 انگل‌شناسی و بیماریهای انگلی 1
12 انگل‌شناسی و بیماریهای انگلی 2
13 انگل‌شناسی و بیماریهای انگلی 3
14 انگل‌شناسی و بیماریهای انگلی 4
15 ایمنی‌شناسی و سرم شناسی
16 بافت شناسی 1 و 2
17 باکتری شناسی اختصاصی و بیماریهای باکتریایی
18 باکتری‌شناسی عمومی
19 بهداشت و بازرسی گوشت
20 بهداشت و پرورش دام
21 بهداشت و پرورش طیور
22 بهداشت و صنایع شیر
23 بیماریهای اندامهای حرکتی
24 بیماریهای تولید مثل دام
25 بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
26 بیماریهای داخلی دامهای کوچک
27 بیماریهای طیور
28 بیماریهای ماهی
29 بیماریهای متابولیک دام
30 بیماریهای مشترک انسان و دام
31 بیوشیمی 1 و 2
32 پایان‌نامه
33 پرورش و بیماریهای زنبور عسل
34 تاریخچه و قوانین دامپزشکی
35 تغذیه اختصاصی دام
36 تغذیه اختصاصی طیور
37 تکثیر و پرورش ماهی
38 جانورشناسی عمومی
39 جراحی عمومی دامهای بزرگ
40 جراحی عمومی دامهای کوچک
41 جنین‌شناسی
42 رادیولوژی دامپزشکی
43 زبان تخصصی 1 و 2
44 ژنتیک حیوانی
45 سم‌شناسی
46 صنایع مواد غذایی با منشاء دامی
47 عملیات دارمانگاهی مامایی
48 عملیات در بخش جراحی
49 عملیات درمانگاهی دامهای بزرگ
50 عملیات درمانگاهی دامهای کوچک
51 عملیات درمانگاهی طیور
52 فارماکولوژی 1
53 فارماکولوژی 2
54 فیزیولوژی 1 و 2
55 فیزیک پزشکی
56 قارچ‌شناسی و بیماریهای قارچی
57 مامایی دامپزشکی
58 ماهی‌شناسی عمومی
59 مسمومیتهای دام
60 ویروس‌شناسی و بیماریهای ویروسی
61 کارآموزی 1 و 2
62 کارورزی آزمایشگاه مرکز تشخیص
63 کارورزی بیماریهای طیور 1 و 2
64 کارورزی جراحی دامهای بزرگ 1 و 2
65 کارورزی جراحی دامهای کوچک 1 و 2
66 کارورزی داخلی دامهای بزرگ 1 و 2
67 کارورزی مامایی 1 و 2
68 کالبدشناسی پایه
69 کالدشناسی مقایسه‌ای 1 و 2
70 کلینیکال پاتولوژی
71 کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی
 
      Back To Top  
   ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

 
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش ويرايش كنيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش حذف كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش راي دهيد


      Back To Top  

صفحه 1 از 1
   
Powered by Ardalan Online © 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار