جستجوی پیشرفته

   
 
Home ثبت نام پرسشهاي متداول ليست اعضا گروههاي کاربران  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
فهرست طيور و پرندگان زينتي رديابي عوامل وازدگي وتلفات اوليه در گله گوشتي
نمايش پستها:   
      تمام زمانها بر حسب GMT + 4 Hours مي‌باشند  
  ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

24 اسفند 1386 - 2:58
نويسنده پيام
DVM
كاربر بسيار فعال
كاربر بسيار فعال


عضو شده در: 29 بهمن 1385
پست: 437

عنوان: رديابي عوامل وازدگي وتلفات اوليه در گله گوشتي پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

نحوه برخورد باتلفات اولیه مرغداریها ، ازمعضلات جـدی این حرفه است كه بعضا“ باتبعـات ونتـایج حقوقی ودرگیریهای مربوط بدان نیـز همراه می شود . متأسفانه ، علیـرغم اهمیت این مقوله ، تاكنون كار مدون ومنظمی دراین زمینه،صورت نگرفته است.به دلیل ضرورت وجودیك راهنمای عملی ، برای قضاوت صحیح درمورد منشأ وعوامل تلفات ، مقاله حاضـربه عنـوان ورودومقدمه ای دراین موضوع ، تقدیم می گردد بدان امیدكه جزئیات فنی این مباحث به كمك اهل نظر،تفصیل وتعمیق بیشتری پیدا كند .
روش شناسی :
بیش ازهرچیزبایدمتدلوژی مناسبی برای تحقیق وبررسی موردنظرمان داشته باشیم.این متدلوژی بـایدبـه گونه ای تنظیم شـودكه حتی الامكان ، كلیه عـوامل دخیل درتلفات اولیه راپوشش دهـد.روش برگزیده این مقاله تبارشناسی(دودمان پژوهی)خواهدبود. این متدلوژی منسوب به“نیچه” وبخصوص “ میشل فوكو ” فیلسوف معروف ومعاصرفرانسوی است . تفاوت این روش با روش تاریخ شناسانه آن است كه درروش تـاریخی ، سابقه تـاریخی مسئله ازابتـدا به انتـها مـرورمی شودحـال آنكه درروش تبارشناسی جستجو ازحال به گذشته سیرمی كند.یعنی ما گزارشی ازوضعیت موجود(ودراین مـورد از تلفات غیرعادی اولیه درگله ای معین ) داریم . درمحل حضورمی یابیم وباروش تبارشناسانه ازوضعیت حال حاضر گله گوشتی گزارشی تهیه می كنیم .اگرصحت گزارش،دال برتلفات غیرعادی موردتأییدمان قرارگرفت ،آنگاه به ردیابی عوامل آن ازحـال به گـذشته می پردازیم وقدم به قدم به حـذف عوامل غیرمؤثربـرتلفات اقـدام می كنیم .هدف آن است كه بتدریج حلقه محاصرة عامل یـا عـوامل اصلی را تنگتر ونهایتا“ آنها راشناسایی نمائیم .
گام اول : بررسی صحت وسقم گزارش
پس ازحضوردرمحل،اولین كار،تحقیق صحت وسقم اصل گزارش است.بارها اتفاق افتاده كه مرغدار بدلیل عدم اطلاع كافی ازطبیعی بـودن درصدی ازتلفات اولیه ، یـا بدلایل دیگـر ، دروخـامت وضع گله دانسته یاندانسته مبالغه كـرده است . میزان استاندارد یـا طبیعی تلفات اولیه ووازدگی گله دركشور ما تاسقف 3% تعیین شـده است .البته این رقم سالیانی طولانی است كه مبنای قضاوت وداوری قرارگرفته وظاهرا“ بیش ازآنكه نوعی اتكـا بردلایل علمی داشته باشد، عمـدتا“ بدیل جنبه بخشنامه ای آن ملاك عمل قـرارمی گیرد. بـاتوجه به ارتقاء وضعیت بهداشتی مـرغـداریها وسـوادوآگـاهی مـرغـداران و تولیـدكنندگان جوجه ، شابسته است مقدمـات تجدید نظـرعلمی دراین رقم بـاتوجه به واقعیات جدید صنعت مرغداری فراهم گردد. نخستین گام دراین زمینه می تواند برآوردی واقعی ازآمار تلفات اولیه جوجه های تولید شده درسراسركشورباشد.علی ایحال تاآنزمان،ناچاریم رقم 3% رامبنای كارقراردهیم
مشكل دیگـر عدم توافق درمحـدوده زمانی تلفات است كه اغلب 7 روز ذكـرشده ولی بعضـا“ ده روز راواقعی ترمی دانند وبندرت هم تا15 روز راملاك قرارمی دهند.دربخشنامه های اداری تـأكید برتلفات هفته اول است ولی به نظرنگارنده اگرمنشأوازدگی وتلفات عواملی غیراز بیماریهای eggborn
( عفونت نـاف ـ سالمونلا وآسپرژیلوس ) بـاشد.محاسبه تلفـات هفتـه اول عــادلانه است چـون دراین شـرایط منحنی تلفات بین روزهـای 3و6 به اوج می رسدوسپس دفعتا“سقـوط می نمـاید.امـادرمورد بیماریهای egg born داوری باید باتوجه به دوره كمون ودوره خودبیماری صورت گیرد.مثلا“درعفونت ناف ناشی ازآلودگی هجری این مدت تا10 روزاول ادامه داردودرموردسالمونلوز باتوجه به اینكه اوج تلفات درهفته دوم است حـداقل 15 روز بـایدملاك محاسبه باشد. درمـوردآسپرژیلوس های مادری هم درست است كه اوج تلفـات درهفته اول متمـركزاست ولی تلفات مراحل غیرحاد بیماری هم تا 15 و20 روزگی وبعضا“ بیشتر می تواند طول بكشدكه طبعا“ بایستی دربرآورد خسارات وارده، موردتوجه قرارگیرد.
نكته مهم دیگرآن است كه دراین برآورد صرفا“نباید تلفات اولیه لحاظ گرددبلكه بایدوضع عمومی گله، میزان جوجه های وازده،روند بهبودی وتلفات احتمالی گله درآینده هم موردنظر قرارگیرد ودر محاسبه نهایی اعمال گردد.
گام دوم : بررسی مشكلات مدیریتی
چنانچه درگـام اول اصل وجودمشكل منتفی نگردید وموردتائیدواقع گشت،درگام دوم بایدوضعیت
مدیریتی گله بررسی شود.
مهمترین عامل سوء مدیریت منتهی بـه تلفات ووازدگی ،آمـاده نبودن سالن درزمان تخلیه جوجه
می باشدكه خود شامل سردی سالن وتشنگی است.عـدم تامین حـرارت هفتـه اول فاكتـور بسیـارمهم تلفات اولیه است كه به سرماخوردگی جوجه ها(باعلائم پژمردگی وتجمع،رسوب اورات وعفونت ناف) منجرخواهدشد.تشنگی دادن به جوجه ها نیزبه دهیدرا تاسیون ووازدگی می انجامدوهرچه مدت آن طولانی تـرشـود،وضع عمـومی گله وخیم تـر می شـود.مشكل تشخیص این عـوامل درعـدم همكاری
احتمالی مـرغـداردر دادن اطلاعـات است كه می تـوان كمـابیش آنها را ازكالبـدگشایی تلفات ــ وضع موجودمدیریت ــ روندومنحنی تلفات وبررسی اطلاعات ثبت شده توسط خود مرغدار،بدست آورد.
عامل مهم سـوء مدیریتی دیگرمسئله تغذیه است . عدم بالانس جیره حداقل درمراحل اولیه نمود
محسوسی در تلفـات نـدارد ولی مسموم بـودن دان و TVN بالای آن می تـواندبه افـزایش غیرعادی تلفات اولیه منجرشود.استاندارد TVN برای دان كامل وبرای پودرماهی می باشد.
آلودگی ثانویه دان وبسترباآسپرژیلوس هم ازمواردمشكل آفرین است كه به افزایش تلفات ازروز 5و6بخصوص درهفته دوم منجرمی شود.دراین حال ندول های قارچی ازمواردegg born آسپرژیلوس درشت ترواوج تلفات متمركزدرهفته دوم است .دراین مواردبرداشت نمونه ازدان وبستر وارسال به آزمایشگاه برای ردیابی مسئله ، وتفریق ازدرگیریهای مادری ضرورت دارد.
سایرمواردسوءمدیریت ازقبیل مشكلات تهویه، مشكلات بهداشتی وعـدم بالانس نسبی جیـره تأثیـر خاصی بـرتلفات اولیه ندارندهرچندقطعا“ درسنین بـالاتـرعوارض وعواقب سوء آنها وضع عمومی گله رامتأثرخواهدكرد.نكته مهم دراین موردآن است كه شدت وحدت وضعیت گله بـایدبا نـوع عاملی كه برای آن قائل می شویم ، متناسب بـاشدومیزان تلفات وحدت مسئله بتواندعلی الاصول ازعامل مورد نظرما ناشی گردد.
گام سوم : بررسی نحوه حمل
چنانچه دروضعیت مدیریتی گله عاملی راكـه بتـواندوضع موجودراتوضیح دهـد نیافتیم ، درمرحله بعدی بایدپروسه حمل از بارگیری تاتخلیه جوجه بررسی شود .
مشكلات ناشی ازحمل درگله دونموداساسی دارد: یكی تلفات غیرعادی داخل كارتن هـای جوجه و دیگــربیحالی جوجه های تخلیه شده ، طوری كه جوجه ها سینه می زنندوتمایلی به تحرك وجستجوی آب ودان ندارند.
درحمل ، مدت حمل ، نوع بسته بندی ، توقف توی راه وتجهیزات وسیله حمل مؤ ثرند.
افزایش مدت حمل به بالای 24ـ 18 ساعت بـاعث دهیـدراته شدن جوجه ها می شود.هرچه جوجه ازمادرجوانتری تولیدشده باشد ، نسبت به افزایش این مــدت آسیب پذیرمی شـود.دراین حـال برای كنترل ابعادضایعه جوجه باید سریعا“ به آب ودان رسانده شود وازالكترولیت بـرای جبران آب ازدست رفته استفاده شود . مدت حمل به سادگی ازتفاضل زمان تخلیه وبارگیری بدست می آید .
توقف میان راهی بدلیل خرابی فنی وسیله نقلیه یا استراحت راننده ،باعث واردشدن شوك حرارتی وتهویه ای به جوجه ها ،می شود،كه تحقیق وقوع یــا عـدم وقـوع آن راه وروش متعــارفی نداردوبه میزان همكاری راننده دردادن اطلاعات بستگی دارد.
حمل ونقل جوجه ها درفصول گرم وخاصه برای مسافت های دوربایدحتما“ دربسته بنــدیهای 80 قطعه ای وحتی درصورت لزوم كمترازآن صورت می گیرد تامشكل گرمازدگی وخفگی عارض نگردد. جوجه خفه شده دركالبدگشایی دارای ریه پرخون ونوك تیره( بدلیل آنوكسی ) می باشد. ضمنا“ تعداد كارتن هایی كه بـرروی هم چیده می شودنبایداز4 تجاوزكندچــراكه درغیراین صـورت تهـویه كابین وتوزیع هوا دچارمشكل جدی می شود.بعلاوه مشكل مكانیكی روی كارتن های زیری ممكن است باعث فشاربه جوجه ها شود.
ماشین حمل بـاید ازتجهیزات مناسب گــرمـایشی وســرمـایشی وتهویه ای برخوردارباشد.درعمل اكثریت قریب به اتفاق وسایل حمل دركشور، فـاقداین تجهیزات می باشند وازتهویه طبیعی ( بازكردن دریچه های هوا ) وبعضـا“ روشن كردن گـاز پیك نیكی بـرای تأمین گرما استفاده می كنندكه خوداین گاز بامصرف اكسیژن هوا وتوزیع غیریكنواخت گرما ، مسئله سازخواهد بود .
گام چهارم : بررسی میزان دهیدراتاسیون درسالن انتظار
چنانچه تلفات غیرعادی وبیحالی درجوجه های تخلیه شده وجودنداشت واین عامل هم ازمجموعه عوامل مؤثربرضایعات اولیه ووازدگی ، حذف گردید،ردیابی واردفازجدیدی می شود وآن خودجوجه كشی است .بررسی پروسه تولید جوجه را نیز بـراساس متـدلـوژی تبـارشنـاسـانه ازروز 21 شــروع می كنیم .
نكته مهم روز21 آن است كه جوجه به چه مدت درداخل سالن انتظار جوجه كشی مانده است ؟ مدت قابل قبول دراین مورد نبایداز15ـ12 ساعت تجاوز نمایدوگرنه جوجه دچاردهیدراتاسیون نسبی می شود.اگـراین جـوجـه بیشتراز24 سـاعت درسالن باقی بماندوبعـدازآن هم به نزدیكتـرین مقصـد بارگیری نشود،امكان تلفات اولیه بشدت افزایش می یـابـد.علی ایحال مجموع مـدت انتظار درسـالن و مـدت حمل نباید از36 سـاعت تجاوزنمایدوگرنه بروز مشكل حتمی است وطبیعتا“ هرچه براین مدت افزوده شود ، ابعاد مشكل افزایش خواهد یافت .
یكی دیگرازعوامل دهیدراتاسیون درسالن انتظار، فقـدان رطوبت كافی این سـالن وگـرمای زیادآن است .میزان رطوبت لازم 75ـ70 درصدوحرارت مناسب24ـ 22 درجه است .فقدان شرایط اپتی موم باعث ناراحتی وسروصـدای غیـرعـادی جـوجـه ها می شود كـه هنگام ورودبه سـالن می تـوان آن را تشخیص داد.
علی ایحال كنترل شـرایط فیـزیكی سـالن انتظارومـدت انتظار ـ بخصـوص بـرای دست اندركاران جوجه كشی ـ كارساده ای است كه درردگیری مشكل مؤثراست .
گام پنجم : بررسی كیفیت جوجه تولیدی
بخشی ازمشكلات كیفی جوجه به گله مادروبخشی به جوجه كشی برمی گردد.
درجوجه كشی حذف جوجه های درجه 2 ( ریزـ زمین گیرـ دهیدراته ـ فقدان چشم ـ منقـارمتقاطع وتورم وزخم ناف . . .) مهم است درمراجع ، میزان استاندارد جوجه های درجه 2 حدود1% عنوان شده ولی عملا“ ودركشورما این درصدبیشتراست ودرگله های جونیـور ونیـزگله های پیر2% وبعضـا“ هم تا 3% می رسد.
عامل اصلی وجود جوجه های دهیدراته ، پرت رطوبتی زیاد تخم مرغ در جریـان انكوباسیون است. دوروش برای محاسبه این افت وجوددارد .یكی محاسبه میزان Humdityloose (رطوبت ازدست رفته)
باتوزین تخم مرغ های معین درسنین 1 و18 ، كه این میزان درشرایط نرمال ومتعارف 13ـ12% است .
افزایش این درصد ،باعث دهیدراتاسیون ووازدگی،و كاهش آن موجب هیدراتاسیون وپـرآبی جـوجـه می شود كه بنوبه خودباعث بسته نشدن نـاف وافزایش احتمال عفـونت نـاف می گردد .درهردوحـال تلفات اولیه ووازدگی گله افزایش می یابد.
روش دیگر،محاسبه وزن تخم مرغ قبل ازست كـردن وجـوجـه تولیدی حاصل ازآن است درحالت استاندارد وزن جوجه بـایـد حـدودا“ 66% وزن تخم مـرغ بـاشـد . درغیـراین صـورت بـاز یـا مشكل دهیدراتاسیون داریم یاهیدراتاسیون .
برای كنترل رطوبت ازدست رفته ،دردامنه استـاندارد ومتعـارف آن ، بایدمجموعه شرایط فیزیكی سیستم جوجه كشی ،ازسالن نگهداری تخم مرغ تاسـالن گـرید جـوجـه، تحت كنترل باشد . این شرایط برای قسمتهای مختلف سیستم درجدول زیرآمده است .
مكان سالن گرید تخم مرغ
ذخیره تخم مرغ
اتاق گاز
سالن ستر
ستر
سالن هچر
هچر سالن گرید جوجه سالن نگهداری جوجه
ماشین حمل
حرارت 18 27ـ20 24ـ22 5/37
(F5/99) 24ـ22 37 (5/9icon_cool.gif 22 25ـ22
رطوبت 80ـ70 80ـ70 80ـ60 60ـ50 60ـ58
(86) 70ـ60 70
(87)

نهایتا“ ضمن گام پنجم اگردیدیم مشكلی درسیستم جـوجـه كشی نداشته ایم و میزان حذف جوجه های وازده ومیـزان افت رطـوبت ووزن تخم مـرغ هم عـادی است ، مشكل بـایـد درشـرایط بهـــداشتی وبیماریهای egg born باشد كه ازطریق تخمدان مرغ های مادر یاآلودگی ثانویه سالن ها ودستگاههای
جوجه كشی عارض شده باشند .دراین موردسه بیماری اهمیت ویژه دارند :
سالمونلوز كه منشأ آن گله مادراست .درسطح بالینی علائم خاصی درگله مادردیده نمی شود. ( نه افت تولید ونه تلفات ) بیماری عمدتا“ ازطریق تخمدان ودرسالمونلاهای گروه تیفی موریوم ازطــریق آلودگی موادغذایی بوسیله جوندگـان وبخصـوص موش ،انتقـال می یابد .ولی درگله گــوشتی پس از گذشت دوره كمـون كه 6ـ 5 روزاست ، آغــازودرهفته دوم با علائم اسهـال سفیدوپژمردگی به اوج می رسد . افت هچ بدلیل تلفات جنین های آلوده می تواند اتفاق بیافتد.تشخیص قطعی پس ازمشاهده علائم فوق وتأیید آن از طریق آزمایشات باكتریولوژیك وسرولوژیك امكان پذیراست .
آسپرژیلوس هم بیماری egg born است ولی ازطریق تخمـدان منتقل نمی شود، بلكه ازراه آلودگی ثانویه پوسته تخم مرغ باقارچ اتفاق می افتد.آلـودگی تخم مـرغ هم می تواند ازبستـر وپوشــال ودان آلوده درگله مـادرناشی شـده بـاشد وهم ازنقص وضعف سیستم بهـداشتی درجوجه كشی . بهـرحـال ‌آسپرژیلوس هم به بیمـاری حـادتنفسی جوجه های جـوان وتلفات شـدید بخصوص درهفته اول منجر می گردد.
عفونت بند ناف هم می تواند ازنقص سیستم بهداشتی جوجه كشی بوجودآید . دراین حال عفونت كلی باسیلی ازطریق ناف،جوجه ها را آلوده ومنجربه تلفات10روز اول می شود كه اوج آن درروزهای 6 ـ3 قرار دارد.
بنابراین معمولا“ منشأآلودگی سالمونلایی درگله مادر وآلودگی ناف درجوجه كشی است ولی آلودگی قارچی می تواند ازهــردوجا ناشی شـده باشد .دراین صورت اگــر مشكل فقط درجوجه های تولیدی حاصل ازیك گله خاص باشد وسایرگله هایی كه تخم مرغشان درهمان جوجه كشی چیده می شودفاقد مشكل باشند، مشكل ازدستگاههاست .ضمن اینكه آزمایشات وكشت قارچی ومیكروبی درهرسه بیماری می توانندمارا درشناسایی وردگیری سرچشمه مشكل یاری رسانند.شكستن تخم مرغ های هچ نشده و مشاهده تلفات جنینی ناشی از رشدقارچ دراطاقك هوایی هم به حدكافی روشنگرریشه آلودگی است . اگراین آلودگی درتخم مرغ های فارم خاصی باشد، طبعا“ جوجه كشی سرمنشأ مشكل نیست وآلودگی ازفارم به جوجه كشی منتقل شده است ولی اگـرآلودگی درتخم مرغ های فـارم های مختلف باشد یا مشكل ازجوجه كشی است یـاجوجه كشی بطـریق ثـانویه ا زطریق فـارم آلوده شـده وبه نوبه خود به آلودگی جوچه های فـارم های دیگر كمك كـرده است .درموردآلودگی ثانویه جوجه كشی، درصورت رعایت ضدعفونی ونكات بهداشتی باید قضیه فیصله یابد ولی اگر آلودگی ازگله مادرشروع شده باشد ، ضدعفونی جوجه كشی دركنترل آن تأثیری نخواهدداشت .
خلاصه مراحل بررسی وردگیری وازدگی جوجه های گوشتی :
1 ـ تحقیق صحت وسقم اصل گزارش
2 ـ بررسی مسائل مدیریتی شامل :
احتمال سرما خوردگی ـ احتمال تشنگی كشیدن ـ بررسی جیره به لحاظ بالانس ومیزان TVN ـ مسائل بهداشتی بخصوص دررابطه با بستر
3 ـ بررسی مسائل حمل شامل :
تلفات ضمن حمل + میزان شادابی جوجه پس از تخلیه ـ مدت حمل ومسافت آن ـ نحوه بسته بندی وچیدن كارتن ها ـ تجهیزات حمل
4 ـ بررسی مدت انتظار شامل :
مدت نگهداری درسالن انتظار ـ رطوبت وحرارت سالن انتظار
5 ـ بررسی مسائل جوجه كشی شامل :
میزان جوجه های حذفی وعوامل حذف ـ میزان افت رطوبت تخم مرغ ـ میزان افت وزن تخم مرغ ـ نتایج كشت های میكربی وقارچی ـ كنترل وضعیت بهداشتی
6 ـ بررسی گله مادر شامل :
بیمای های گله ـ بررسی جیره ـ بررسی وضعیت بهداشتی گله ـ نتایج كشت ها وآزمایشات سرولوژیك
 
      Back To Top  
   ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

 
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش ويرايش كنيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش حذف كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش راي دهيد


      Back To Top  

صفحه 1 از 1
   
Powered by Ardalan Online © 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار