جستجوی پیشرفته

   
 
Home ثبت نام پرسشهاي متداول ليست اعضا گروههاي کاربران  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
فهرست ميكروبيولوژي استافيلوكوك
نمايش پستها:   
      تمام زمانها بر حسب GMT + 4 Hours مي‌باشند  
  ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

25 فروردين 1387 - 18:14
نويسنده پيام
nima
كاربر بسيار فعال
كاربر بسيار فعال


عضو شده در: 4 خرداد 1384
پست: 816

عنوان: استافيلوكوك پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول

اولين بار رابرت كخ استاف را ازجرك بيماران بدست اورد

سه كونه بيماريزاي ان عبارت است : اوريوس ابيدرمايديس وسابروفتيكوس

ساختار : باكتريهاي كروي شكل كرم مثبت بدون اسبور وبدون حركت اند به قطر 1ميكرومتر وبه شكل خوشه اي

تقسيم بندي :انتريديوس واوروس كواكولاز مثبت اند وبقيه منفي اند توانايي تحمل نمك رادارند واغلب هموليز ايجاد مي كند
خصوصيات باكتري شناسي

هوازي - بي هوازي اختياري بوده برروي بلاد اكار رشد مي كند دردماي 12 تا 24 درجه سانتيكراد رشد مي كند وحرارت مناسب 37 درجه است كلني به قطر 2 تا4 ميليمتر برجسته صاف مدور به رنك سفيد زرىونارنجي ظاهر مي شود

محيطهاي كشت مناسب : Nutrient broth ,Nutrient agar,Blood Agar ,columbia Agar ,Trypticase soy Agar ,Manitol salt Agar
درصورتكه نمونه مورد نظر زخم يامدفوع باشد كه داراي الودكي باباكتريهاي ديكري است بايد از محيطهاي انتخابي جابمن اكار ومانيتول سالت اكار استفاده نمود(وجود نمك 55 كرم درليتر درجابمن و75 كرم درليتر درمانيتول )اؤرشد سايرباكتريها جلوكيري مي كند .

Milk Agar: اين محيط حاوي 10 درصد كلرور سديم وبلي ميكسين است وبراي اوروس اختصاصي است وازرشد ابيدرمايديس جلوكيري مي كند دراين محيط كازئين توسط حرارت شكسته شده وباعث مات شدن محيط مي شود درصورت رشد اورئوس وترشح انزيم بروتئاز توسط اين باكتري باعث ظهور هاله شفافي دراطراف كلني ها مي كردد

Tellurit-Glycine agar : در اين محيط امكان افتراق استاف كواكولاز مثبت از كواكولاز منفي وجود دارد نوع مثبت تلوريت موجود در محيط رااحيا نموده وتوليد كلني سياه مي كند در حالكه نوع منفي كلني سفيد خاكستري توليد مي كند

تشخيص ازمايشكاهي :

1- بررسي ميكروسكوبي مستقيم : در رنك اميزي كرم كوكسيهاي كرم مثبت خوشه اي(خوشه انگور) يادوبه دو در بهلوي يكديكر قرار كرفته باشند

2- كشت :

3 - تست KOH : يك قطره 3KOHدرصد در سطح لام ريخته وجند كلني ازباكتري مذبور رابه ان اضافه نماييدبعد توسط لوب به مدت 60 ثانيه ان رامخلوط مي كنيم واهسته لوب راازسطح لام جدا كنيد ديواره سلولي باكتري كرم منفي بر اثرKOHشكسته مي شود وماده واكسي chromosomalاز ديواره ازاد شده كه باعث افزايش غلظت و جسبندكي مخلوط باكتري وKOH مي كردد در اين حالت سوسبانسيون باكتري به صورت كشدار ظاهر مي شود ولي در كرم مثبت مشاهده نمي شود

4- تست كاتالاز : تفكيك استاف از استربتوكوك

يك قطره از براكسيد هيدروزن ./.3 در سطح لام قرارداده ومقدار كمي از كلني باكتري را در ان حل كنيد اكر حبابهاي كاز ازاد شوند نشاندهنده حضور انزيم كاتالاز در باكتري وشكسته شدن براكسيد هيدروزن به مولكولهاي اب واكسيزن است كه به صورت حباب ديده مي شود در استاف ها مثبت مي باشد

1- استافيلوكوكوس اورئوس :staphylococcus aureus
درصورتكه نمونه مورد نظر زخم يامدفوع باشد كه داراي الودكي باباكتريهاي ديكري است بايد از محيطهاي انتخابي جابمن اكار ومانيتول سالت اكار استفاده نمود(وجود نمك 55 كرم درليتر درجابمن و75 كرم درليتر درمانيتول )اؤرشد سايرباكتريها جلوكيري مي كند .

Milk Agar: اين محيط حاوي 10 درصد كلرور سديم وبلي ميكسين است وبراي اوروس اختصاصي است وازرشد ابيدرمايديس جلوكيري مي كند دراين محيط كازئين توسط حرارت شكسته شده وباعث مات شدن محيط مي شود درصورت رشد اورئوس وترشح انزيم بروتئاز توسط اين باكتري باعث ظهور هاله شفافي دراطراف كلني ها مي كردد

Tellurit-Glycine agar : در اين محيط امكان افتراق استاف كواكولاز مثبت از كواكولاز منفي وجود دارد نوع مثبت تلوريت موجود در محيط رااحيا نموده وتوليد كلني سياه مي كند در حالكه نوع منفي كلني سفيد خاكستري توليد مي كند

تشخيص ازمايشكاهي :

1- بررسي ميكروسكوبي مستقيم : در رنك اميزي كرم كوكسيهاي كرم مثبت خوشه اي(خوشه انگور) يادوبه دو در بهلوي يكديكر قرار كرفته باشند

2- كشت :

3 - تست KOH : يك قطره 3KOHدرصد در سطح لام ريخته وجند كلني ازباكتري مذبور رابه ان اضافه نماييدبعد توسط لوب به مدت 60 ثانيه ان رامخلوط مي كنيم واهسته لوب راازسطح لام جدا كنيد ديواره سلولي باكتري كرم منفي بر اثرKOHشكسته مي شود وماده واكسي chromosomalاز ديواره ازاد شده كه باعث افزايش غلظت و جسبندكي مخلوط باكتري وKOH مي كردد در اين حالت سوسبانسيون باكتري به صورت كشدار ظاهر مي شود ولي در كرم مثبت مشاهده نمي شود

4- تست كاتالاز : تفكيك استاف از استربتوكوك

يك قطره از براكسيد هيدروزن ./.3 در سطح لام قرارداده ومقدار كمي از كلني باكتري را در ان حل كنيد اكر حبابهاي كاز ازاد شوند نشاندهنده حضور انزيم كاتالاز در باكتري وشكسته شدن براكسيد هيدروزن به مولكولهاي اب واكسيزن است كه به صورت حباب ديده مي شود در استاف ها مثبت مي باشد

1- استافيلوكوكوس اورئوس :staphylococcus aureus

تشخيص ازمايشكاهي :
- تست كواكولاز :Production of coagulase الف - روش لوله اي: بلاسماي سيتراته خركوش ياانسان رابه نسبت 5:1 رقيق كنيد( 5 سرم و1 بلاسما) سبس 1./ ميلي ليتر ازكشت جوان استاف رابه لوله محتوي 5./ ميلي ليتر بلاسماي رقيق شده اضافه نموده ومد ت 1تا4ساعت در كرمخانه 37 درجه سانتيكراد قرار دهيد .اكر استاف كواكولاز مثبت باشد بلاسماي موجود در لوله منعقد مي شودوبه صورت لخته مشاهده مي شود
- تست : Production of deoxyribonuclease (DNase) on DNase agar استاف رابروي محيط DNase به صورت نقطه اي ياخطي كشت داده وبراي مدت 18 تا24 ساعت دردماي 37 درجه سانتيكرادقرار دهيد بعد برروي ان اسيدكلريدريك نرمال بريزيد . درصورتيكههاله شفاف اطراف كلني مشاهده شد نشاندهنده حضور انزيم دزوكسي ريبونوكلئاز درباكتري مي باشد
- تخمير مانيتول : Mannitol fermentation on Mannitol Salt agar (MSA) اورئوس درمحيط مانيتول سالت اكار باتخمير مانيتول ايجاد اسيد مي كند (مانيتول سالت اكار محيط انتخابي وافتراقي اورئوس مي باشد)اين محيط داراي 5/7 درصد نمك است وهمجنين داراي معرف فنل رد است كه درصورت ايجاد اسيد معرف ازرنك صورتي مايل به قرمز ب هزرد تغيير رنك بيدا مي كند
- حساسيت به نووبيوسين :Blood agar with a novobiocin (NB) disc اورئوس نسبت به نووبيوسين حساس است . باكتري را برروي محيط مغذي به صورت يكنواخت كشت داده بعد ديسك نووبيوسين(حاوي 5 ميكروكرم ) رادرسطح محيط قرار داده وبليت رادردماي 37 درجه سانتيكراد به مدت 18 ساعت نكهداري كنيد .ايجاد هاله عدم رشد دراطراف ديسك نشانه حساسيت به انتي بيوتيك نووبيوسين مي باشد .

تست فسفاتاز : اورئوس وابيدرميديس داراي انؤيم فسفاتاز مي باشند . باكتري رادرمحيط فنل فتالئين فسفات اكار كشت داده وبعد به مدت 18 تا 24 ساعتدرحرارت 37 درجه سانتيكراد نكهداري نماييد بعد 1./ ميلي ليتر امونياك رادرداخل درب بتري ريخته وبليت رابه مدت 1 دقيقه يا بيشتر به طور وارونه قرار دهيد . كلنيهايي كه داراي انزيم فسفاتاز هستندبه رنك صورتي تغيير رتك مي يابند

6 - فاز تايبينك:
2- استافيلوكوكوس ابيدرمايديس: برروي بلاد اكار بيكمان سفيد توليد مي كند فاقد انزيم كواكولاز مي باشد ونسبت به ديسك نووبيوسين حساس است .قادر به تخمير مانيتول نيست ونسبت به ديسك بلي ميكسين B حساس است .

3-استافيلوكوكوس سابروفيتيكوس : كلني زرد بررنك خاكستري وياسفيد است خاصيت هموليتيك ندارد .كواكولاز منفي بوده ونسبت به نووبيوسين مقاوم است وبه ناليديكسيك اسيد حساس مي باشد .و همجنين اوره ازمثبت است.
 
      Back To Top  
   ارسال موضوع جديد  پاسخ دادن به اين موضوع

 
شما نمي توانيد در اين بخش موضوع جديد پست كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش ويرايش كنيد
شما نمي توانيد موضوع هاي خودتان را در اين بخش حذف كنيد
شما نمي توانيد در اين بخش راي دهيد


      Back To Top  

صفحه 1 از 1
   
Powered by Ardalan Online © 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار