ی ی

   
 
Home  
 
 
براي تغيير زبان صفحه كليد EN/FA از كليد Scroll Lock بر روي صفحه كليد استفاده نماييد.
ǘ
::
:   
      GMT + 4 Hours  
     

2 1387 - 0:42
DVM
: 29 1385
: 437

: ǘ ΐ

ǘی ی ʘ یی یی یی یی . ی ی ی 0.3 4 ی . ǘی Ș ی ʐ ی ی یی ǘ . ی یی ی ی یی ی ییی ʡ یی . ǘی ʘ ی ی ی ی ǐ . DNA ǘی ی ی ی ی DNA ǘی 100 ی ʡ ی ی ی 捘 .
ی ǘی ی ی یی ی. ی ǘی ϡ ی ی ǘی ی ǘی ی ی. ی ʘ یی یی Ԙیی ی ی ی ی ی ǘیی یی Ԙی . ی ǘی ی یی (ی) ی ϐی یی ی .
یی ǘی
ی ی ǘی یی ǘی ی Әی . ی ی ی ϡ ی . ی ǘی یϡ ی ǘ ی ی ی یی ǘی ی ی. یییی ی ی ی ǘی ی .ی ǘی ی ی ی. ی ǘیی یی یییی ی ی ǘی ی ی ی ی. ی ی ی ǘیی ی ی ی ی یی ی ی ی. ی یی ی ی یی ی ی.
ǎ ǘیی ј ی ی ی ǎ . ǎ ی ی Ҙ ی ی ی ǘی یی. ǎ ǘی ی . ǎ یی Ԙی :
: ی یی ی یϡ . یییی Ԙ ی یی ǎی . ǎ ј ʡ یی ی ی ϡ ی ی ϐ ǎی ی H . ϐ H . ی ϐ ی ی ǘی ی یی Ԙی . ѐ ی ǎ ی یی ی یی ی ϡ ǎ یی ی.
: ی ǘی ی ی Ϙی ی . сیی ی ی یی .
ی ی: ی ǎ ی ی ی یی ی. ی ی 捘ی Ԙی ی ј ی. ی ǘیی ی ǘیی ی ǘیی ی یی Ԙ ی ی ی ǘی ی یی ј ییی ی ʡ ی یی ی. ǘیی یی.

㎘ ی ǘیی ی ǎ ی 捘ی ㎘ . ㎘ 捘 ǎ ј ی ی ی . ㎘ ی ی:
㎘ی ی: ㎘ی ی ϐی ڝ. ی ㎘ ی یی ی یی ی ǘی یی ی ی یییی ی. ی ی ی ϐی ϡ ی ϐ ϐ ǎ .
㎘ ی: ی ㎘ ی . ㎘ی ی Ϙ . ㎘ یی ی ی ϡ ی ʘی Ԙی ی یی ی ی ی یی ی ی ی یی ǘییی . ی ی یʐی .
ی ی ǘی یی ی ی ʘ ییی ǘ . ی ǘی یی یی ی ی ی. э ی یییی ی ǘی ʡ ی э ی ǘی ی Ԙی :
Ә ی ǘیی: ی ی ی ی ی ی Ԙی ی _ 1 4 یی . ی ǘی ی .
یی ǁیی: ی ی ی ی ی . э јی ی یی ی ی ʡ ی ی ǐییی ی.
ی ی: ی ی ی ǘی ی . ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی. ǘی ی ǘیی ی ی ی. ǘیی ی Ԙی ی ی .ی یی ی ی ی یی یی ی ی یϡ یی ی ی یϡ . ی ی ی ǘیی ی ǘیی . ǘیی ی یی یی یی ی ییی ی ی : ی یی ی یی ی یی ǘی.

ی یی ی ǘی Ҙی ی ǘی ی یی. یییی јی ییی ی ی _ ی ی ی ی Ԙی ی ی ی ی. ی یی ی . ی ی ی یی ی сی ی. ی یی ǘی ی ی Ԙ ی ی ی . ی . ی 捘 ی ϡ ی ی ѐ یی ی ǘی ی 捘 ی Ӂ ی. یی ǘی ی یی .
ʐی ی یی ی ی ی یی. ǘیی ѐ ǘیی ی ǘی ی ی . ی DNA ی یی ی ی ǘی ǐ .
ی ی ǘی ی ی ی՝:
ی: ی ی ی 200 ی ǘ. ی ی ی یی Ԙی ی ی . ی ǘی ی یی 捘 .
یی: یی ی ی یی ی . ی یی ی.
ی: ی ی یی ی یی ی . ی : یی ی ی ی ی یی ی ی ی Ș ی یی ʐ ی ǘ ییی ی یی ј یی .
(ǘیی ): ʐ ی یǘی ی ی . ی یǘی ی . ǘیی ی ی ی ʡ ی یی ییی . ی ی ی یی یی. ǘیی ی ʐ ی یی ی ی یی ی.
یی

ј ǘی ј ǘی ی юی ی . ی ی ییǘی ǘی ی ی ی. ǘی ی یی ی ی Ș ј ی یی ی. ی ی ی ی یی ی یی ی. ǘی ی ی یی ی ی ی ی. ی ǘی ی ی. ی ј ǎ ی ی ǘیی ی ی ǎی ǎی ی Ԙ Ӂ ǘی Ԙ ی ј ی. ј ژ ی یی یی
 
      Back To Top  
      

       Back To Top  

1 1
   
Powered by Ardalan Online 2004,2005
پشتيباني توسط : مؤسسه پارس نگار